حوادث مسجداالقصي خوي غيرانساني رژيم صهيونيستي را نمايان كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خانه ملت- رييس مجلس شوراي اسالمي در بيانيهاي اقدامات اخير رژيمصهيونيستيدرمسجداالقصيرامحكومكردوخواستاربرخوردجدي نهادها و سازمانهاي بينالمللي با اين اقدامات ضدبشري شد. در اين بيانيه آمده است: حوادث تاسفبار روزهاي اخير در مسجداالقصي، قلب هر انسان آزادهاي را ميفشرد. اين وقايع دردناك كه در راستاي يهوديسازي كامل قدس شريف و تسلط رژيم صهيونيستي بر قدس شرقي است، بار ديگر خوي غيرانساني اين رژيم اشغالگر را براي جهانيان نمايان ساخت. مجلس ش//وراي اسالمي ضمن ارج نهادن بر تالش مشروع ملت فلسطين براي رهايي سرزمين خود از اشغال، بر مسووليت مشترك همه پارلمانها به ويژه پارلمان كشورهاي اسالمي و همچنين نهادها و سازمانهاي بينالمللي به منظور جلوگيري از اقدامات ضدبشري رژيم اشغالگر قدس تاكيد ميكند و همسو با ملتهاي مسلمان و آزادگان جهان، هتك حرمت مسجداالقصي و كشتار ساكنان مسلمان قدس را محكوم كرده و بر حمايت همهجانبه خود از مردم غيور فلسطين در مبارزات رهاييبخش خود تاكيد ميكند و خواستار برخورد جدي نهادها و سازمانهاي بينالمللي با اين اقدامات ضدبشري رژيم صهيونيستي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.