رييسجمهور در ديدار با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران: ضرورت وحدت همه نيروها براي تحقق رهنمودهاي رهبري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رييسجمهور تاكيد كرد كه وحدت و انسجام همه نيروها و نهادهاي نظام براي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و خدمت به مردم ضروري است. حسن روحاني در ديدار با فرماندهان عاليرتبه سپاه با قدرداني از تالشهاي نيروهاي مخلص سپاه بر ضرورت وحدت و انسجام همه نيروها و نهادهاي نظام و تالش براي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و خدمت خالصانه به مردم تاكيد كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه در دوره مسووليت دولت دوازدهم، تالش هماهنگ همه نيروهاي مسلح، به سرعت بيشتر در تحقق خواستههاي مردم بينجامد و همه نهادها و دستگاههاي مس//وول با شفافيت كامل در حوزههاي تخصصي خود بر كارايي مجموعه بيفزايند و سپاه با تقويت توان رزمي و ارتش با بهرهگيري از فناوريهاي نوين، امنيت ملي كش//ور را بيش از پيش تضمين كنند. رييسجمهور همچنين بر حمايت كامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه ماموريت خود تاكيد كرد. فرماندهان بخشهاي مختلف سپاه نيز گزارشي از فعاليتها و آمادگيهاي سپاه پاسداران را به رييسجمهور ارائه كردند و از حمايتهاي دولت براي تقويت بنيه دفاعي كشور و نيز مقابله با تروريسم در منطقه تشكر كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.