روسيه، ايران و كرهشمالي چالشهاي پيش روي ما هستند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- رييس ستاد مش//ترك ارتش آمريكا گفت: روسيه، ايران و كرهشمالي چالشهاي پيشروي آمريكا هستند. ژنرال جوزف دانفورد در نشستي افزود: روسيه به دليل برنامه نوسازي ارتش خود و قابليتهاي اتمي و سايبري و اقداماتش در گرجستان، كريمه و اوكراين تهديد شماره يك آمريكا محسوب ميشود. البته بايد بگويم ما در جهان امروز تنها با يك چالش روبهرو نيستيم. با بيثباتترين وضع در جهان پس از جنگ جهاني دوم روبهرو هستيم و اقدامات روسيه كمككننده نيست. به نظرم ظرفيت و تواناييهاي روسيه سبب شده است كه ما با كشوري توانمند روبهرو باشيم اما ما چالشهاي ديگري هم داريم. دانفورد در ادامه با تكيه بر ادعاهاي خصمانه غرب و آمريكا عليه كش//ورمان گفت: از نقطه نظر فوريت و ضرورت كرهشمالي بايد چالش شماره يك ما باشد. مطمئنا به طور روزانه با چالشهاي شرورانه از جانب ايران نيز روبهرو هستيم. وي افزود: به طور شفاف بگويم مبارزه با افراطگرايي خشونتبار موضوعي است كه به طور كامل وارد آن شدهايم و ما همچنين با چالشهايي در منطقه آسيا و اقيانوس آرام و اقدامات چين روبهرو هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.