به دنبال هاشميزدايي نبودهايم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه گفت: انتخاب نمايندگان ولي فقيه براي شخص رهبري است؛ بودن يا نبودن اينها بهعهده رهبري است، مانميتوانيمدخالتكنيموائمهجمعهنيزحقوقبگيرنيستندبلكهشهريه طلبگي دريافت ميكنند. سيدرضا تقوي در نشست خبري با اهالي رسانه، درباره حواشي پيرامون استعفاي امام جمعه كرمان گفت: آقاي جعفري يك شخصيت محترم و مخلص و انقالبي بوده كه از ابتداي انقالب امام جمعه بوده و 86 سال سن دارد؛ گاهي اوقات كهولت سن خطبهخواني و سفر به شهرها را مشكل ميكند؛ آقاي جعفري استعفا داد و به من گفت به رهبري بگوييد كه من به خاطر كهولت سن استعفا ميدهم. تقوي تصريح كرد: گفتند كه تقوي به اينها فشار آورده و دارد هاشميزدايي ميكند و ميخواهد طرفداران مصباح را بياورد. نمايندگان وليفقيه براي شخص رهبري است؛ بودن يا نبودن اينها به عهده رهبري است ما نميتوانيم دخالت كنيم. آقاي شبستري كه امام جمعه تبريز بود و اخيرا كنار رفت، آيا هاشميزدايي بود؟ اينها مسايل معمولي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.