درخواست 72 اقتصاددان از روحاني

Jahan e-Sanat - - NEWS - نمايه

72 اقتص//اددان در نامهاي به روحاني ضمن ابراز نگراني نسبت به گرفتن پستهاي كليدي اقتصادي توسط افرادي كه اين روزها اسمشان در رسانهها مطرح ميشود، اظهار كردهاند سياستگذاران اقتصادي دولت بايد در محافل علمي اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشته باشند سياستهاي اقتصادي دولت را به وضوح براي اقتصاددانان تشريح كنند. ايشان بايد بتوانند با تحليل دقيق ش//رايط، توصيفي نزديك به واقع از نتايج سياستها ارائه كنند و همراهي مردم و كارشناسان را با سياستهاي دولت كسب كنند.

در اين نامه كه توسط جمعي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي كشور امضا شده، آمده است: انتخاب مجدد جنابعالي به عنوان رييسجمهور اسالمي ايران را تبريك گفته و اميد است با توجه به تجربه اندوختهشده در دوره دوازدهم، فرصت چهارساله آتي به عنوان يك فرصت تاريخي براي حل مسايل اقتصادي كشور مورد استفاده قرار گيرد.

اقتصاد ايران با چالشهاي جدي مواجه اس//ت. بحران بدهي دولت و بانكها بسيار جدي است. بحران عدمكارآمدي س//اختار اداري، كمبود و تخصيص نامناس//ب منابع آب، يارانههاي س//نگين و ناكارآمد، تداوم نظام چندنرخي ارز، نرخ باالي بيكاري در بين جوانان و تحصيلكردگان، كاهش بهرهوري بنگاههاي صنعتي، مداخله نهادهاي عمومي در تصديگري، بودجهريزي غيرعملياتي، فساد اداري، تضعيف بدنه كارشناسي دولت و اليحهها و تصويبنامههاي روزمره و متناق//ض، ه//ر يك چالشهايي به ش//دت نگرانكننده هستند. امضاكنندگان اين نامه به عنوان دانشآموختگان اقتصاد، مدرس//ان دانش//گاه و مهمتر از آن، ايرانيان نگران سرنوش//ت كش//ور در اين برهه حس//اس تاريخي بيم آن دارند كه فش//ارهاي سياس//ي و چانهزنيهاي مختلف در نهايت منجر به انتخابي ش//ود كه موجب عملكرد ناموفق اقتصاد كشور گردد.

بر اين باوريم كه يكي از ضرورتهاي دس//تيابي به رشد اقتص//ادي باالي غيرتورمي تعيين تيم اقتص//ادي كارآمد و متخصص است. اميدواريم در نظر گرفتن مالحظات زير در اين تصميمگيري خطير مدنظر باشد:

-سياستگذاريپوليوبودجهاي،شغليتخصصيوحرفهاي است. در عمل رييسكل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه بايد به اتكاي دانش اقتصادي خود تصميماتي بگيرند كه مسير اقتصادي آينده كشور را تعيين ميكند. لذا يكي از شرايط الزم احراز اين دو پست تخصص در امور اقتصادي است. همانند ديگر علوم، جايگاه تخصصي و علمي، اظهار نظرهاي اقتصادي، سابقه تحقيق و پژوهش ايشان بهترين نشانه براي شناسايي متخصصان خبره است.

- با عنايت به آنكه سياس//تگذاري يكي از وظايف اين دو شغل حساس است، ضروري است اين دو مقام مسوول عالوه بر تجربه مديريت دولتي، با اصول علم سياستگذاري نيز آشنا بوده و سوابق روشني در زمينه پيشنهاد سياستهاي مشخص، سازنده و موثر اقتصادي داشته باشند. بهترين ابزار براي محك كارآمدي يك مدير، سابقه عملكردي ايشان است. زمزمههاي بحران بانكي، نرخ باالي سود تسهيالت و سپردههاي بانكي، كسري بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فكري در اليحههاي اقتصادي دولت، انباشت بدهيهاي دولت همراه با نرخ باالي قرضگيري، تصوير مناسبي از آينده اقتصادي ايران بهدست نميدهند.

- پاسخگويي و اطالعرساني سياستگذاران پولي و بودجهاي كشور عالئم مهمي براي فعاالن اقتصادي به شمار ميروند و معموال موجب حركت بازارهاي مالي و حقيقي ميش//ود. به همين دليل ضروري اس//ت مسووليت سخنگويي دولت كه باي//د از مواضع دولت در كليه بخشها دفاع كند، از مناصب متولي امر سياستگذاري اقتصادي جدا باشد. اين مقامات بايد كم ولي پخته سخن بگويند تا موجب آرامش و اطمينان در بازار شوند.

-سياستگذاراناقتصاديدولتبايددرمحافلعلمياقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشته باشند سياستهاي اقتصادي دولت را به وضوح براي اقتصاددانان تشريح نمايند. ايشان بايد بتوانند با تحليل دقيق ش//رايط، توصيفي نزديك به واقع از نتايج سياستها ارائه كنند و همراهي مردم و كارشناسان را با سياستهاي دولت كسب نمايند.

- ريي//س س//ازمان برنام//ه و بودجه و ريي//سكل بانك مرك//زي بايد بتوانند سياس//تهاي صحيح در س//طح كل دولت اعمال نمايند. به اين منظور الزم اس//ت قادر باشند تا در مقابل درخواستهاي دستگاههاي اجرايي كه در راستاي سياستهاي كالن اقتصادي تدوينشده در سطح دولت نيست از جمله اعطاي اعتبارات، اضافه برداشت وتخصيص بودجه، مقاومت نمايند.

- و نهايتا آنكه الزم اس//ت اعض//اي تيم اقتصادي دولت قادر باشند سياستهاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي هماهنگ و منطبق بر يك الگوي فكري منسجم را ساماندهي و اجرا نمايند.

متاسفانه برخي نامزدهاي پستهاي كليدي اقتصادي كه اين روزها نامشان در رسانهها مطرح است، واجد اين شرايط نيستند.امضاكنندگانايننامهبدونهرگونهحمايتازگروهيا فرد خاصي، درخواست دارند تيم اقتصادي كارآمد و هماهنگي دردولتدوازدهم،برايمقابلهباچالشهاياقتصاديسهمگين موجود و آتي و كسب دستاوردهاي درخور ملت بزرگ ايران و در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي شكل گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.