ارتقاي رشد اقتصاد جهان با اهرم ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صندوق بينالمللي پول با اعالم رشد 3/2 درصدي براي اقتصاد جهاني در سال 2016 كه اندكي باالتر از گزارش قبلي اين موسسه بوده خاطرنشان كرد اين افزايش رقم عمدتا ناشي از رشد بسيار باالتر اقتصاد ايران و تقويت اقتصاد هند بوده است.

صندوقبينالملليپولدرجديدترينگزارشخودباعنوان»چشماندازاقتصاد جهاني«بااعالمرشد2/3 درصديبراياقتصادجهانيدرسال6102،كهاندكي باالتر از رقم پيشبيني شده در گزارش قبلي اين بانك بوده، خاطرنشان كرد اين افزايش رقم عمدتا ناشي از رشد بسيار باالتر اقتصاد ايران و فعاليت قويتر اقتصاد هند بوده است.

اين نهاد بينالمللي در عين حال رقم رشد اقتصادي ايران را در گزارش خود ذكر نكرده است.

اين گزارش تصريح كرده كه رشد اقتصادي در اقتصادهاي پيشرفته و نوظهور و در حال توسعه در سال 2017 شتاب خواهد گرفت و به ترتيب به 2 و 4/6 درصد و رشد اقتصاد جهاني نيز به5/3 درصد خواهد رسيد كه نسبت به گزارش ماه آوريل تغييري نداشته است.

همچنين پيشبيني شده رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان در سال 2017 به ميزان قابل توجهي كند شود كه عمدتا ناشي از كاهش ميزان فعاليت در كشورهاي صادركننده نفت خواهد بود، اما اين رشد پايين در سال 2018 ترميم خواهد شد.

اين گزارش افزود رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان در سال 2016 به لطف رشد اقتصادي ايران به ميزان قابل توجهي قويتر از قبل ارزيابي شده است.

رشد اقتصادي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان در سال ‪5 ،2016‬ درصد ارزيابي شده و پيشبيني شده اين رقم در سالجاري و سال آينده ميالدي به ترتيب به 2/6 و 3/3 درصد برسد.

كاهش اخير قيمت نفت در صورت تداوم تاثير منفي بيشتري بر چشمانداز رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت در اين منطقه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.