افزايشقيمتهايسيستماتيكي با تغيير واحد پول ملي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دليل دوم را ميتوان در اعتباري بودن حجم بااليي از پولهاي موجود در حال حاضر جس//توجو كرد به طوري كه در سالهاي اخير عمده مبادالت كشور به صورت اعتباري صورت گرفتهاند و اين خود باعث كم شدن سهم اسكناس در مبادالت مردم شده است. از طرف ديگر به نظر نميرسد رفرم پول ملي هزينه حسابداري بااليي بر كشور تحميل كند.با وجود اين موارد بايد توجه داشت كه در صورت تغيير واحد پولي از ريال به تومان، هزينههاي رواني كه در حال حاضر در مبادالت مردم، سيستم بانكي، حسابهاي دفتري ...و به واسطه تعدد صفرها وجود دارد، ميتواند بسيار كاهش يابد و هزينههاي ناشي از مشكالت و خطاها در محاسبات را به حداقل برساند.همچنين اگر واحد پولي درشتتر و ارزش اسكناسها بيشتر شود، اين امر ميتواند به نگهداري و مراقبت بهتر از اسكناسها بينجامد كه مشكالت فرسودگي و استهالك اسكناسها را كاهش خواهد داد.با تغيير واحد پول ملي به تومان، اسكناسهاي خرد همچون 500 توماني از چرخه مبادالتي به تدريج حذف شود و جاي آنها را سكههاي ضربي بگيرند كه اين اتفاق نيز ميتواند مخدوش شدن پول را كمتر كند و ماندگاري آن را باالتر ببرد.در مجموع طرح تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان تحوالت قابل توجهي را در فضاي پرتالطم فعلي ايجاد نخواهد كرد و تنها نتايج رواني و ظاهري آن در جامعه پديدار ميشود.

* كارشناس اقتصادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.