بازار طال سرد شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر با تشريح داليل كاهش قيمت س//كه در بازار داخلي گفت: بازار خريد و فروش طال س//رد است. محمد كشتيآراي درباره علت كاهش قيمت سكه در بازار داخلي باوجود افزايش قيمت جهاني طال اظهار داشت: تقريبا دو هفتهاي است كه قيمت جهاني طال افزايش مييابد ولي در مقابل طالي داخلي كاهش قيمت داشته كه اين موضوع دو علت دارد. وي به تسنيم،گفت: دليل نخست كاهش قيمت سكه در بازار داخلي كاهش تقاضاست و دليل دوم به كاهش قيمت دالر برميگردد چراكه در هفتههاي اخير قيمت ارز كه يكباره جهش يافته بود سير نزولي را در پيش گرفته است. به گفته رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر بازار خريد و فروش طال اين روزها از گرماي چنداني برخوردار نيست و تقاضا براي خريد طال كاهش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.