جاهطلبیهاییکدیکتاتور

سفر سیاسی- اقتصادی اردوغان به خلیج فارس به پایان رسید؛

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

ماموريترجبطيباردوغاندرسفرمنطقهاياش بهكشورهايخليجفارسبسيارحساساستزيرابايد هم از متحدش )قطر( و هم از منافع تجارياش با ديگر كشورهاي اين منطقه دفاع كند.

اردوغان با اين سفر چرخشي از كشورهاي حوزه خليجفارس، ماموريت بسيار حساسي را آغاز كرد. دليل حساس//يت اين ماموريت هم آن اس//ت كه تركيه بايد از يك سو از قطر، متحد ديرين خود و از سوي ديگر از منافع تجاري تركيه با كشورهاي حوزه خليجفارسدفاعكندكهاكنونبهدشمنقطرتبديل شدهاند. معادلهاي كه اين مساله براي تركيه ايجاد كرده، پيچيده است.

از زمان آغاز اين بحران ديپلماتيك كه بدترين بحران در نوع خود از سالهاي گذشته تاكنون بوده، آنكارا تالش ميكند نقش ميانجيگر را بازي كند. رييسجمهور تركيه قبل از آغاز سفر منطقهاي خود در اظهار نظري اعالم كرد به نفع هيچ كس نيست كه اين بحران بيش از اين ادامه يابد. جهان اسالم به همكاري و همبستگي نياز دارد نه اختالفات جديد.

اردوغان قبل از ورود به رياض بر همكاريهاي اقتص//ادي تاكي//د كرد و گف//ت: از همه ب//رادران عربستاني، اماراتي و ديگر برادرانمان در كشورهاي حوزه خليجف//ارس حمايت ميكنيم. ميخواهيم همكاريهاي خود را با آنها ادامه دهيم. همانطور كه قبالگفتممشكالتسياسيموقتوگذراهستنداما ارتباطاتاقتصاديهميشگيهستند.

اماراتيكيازشركايبزرگتركيهدرسال6102 بود. در اين سال ارزش صادرات كاال و خدمات تركيه بهاينكشورعربيبهپنجميلياردو004 ميليوندالر رسيد.عربستانسعودينيزدرهمينساليازدهمين شريك تجاري تركيه بود. كشورهاي عربي همسايه قطر از اين كش//ور خواستهاند با 12 شرط موافقت كند تا تحريمها و محاصره آن برداشته شود، اما قطر هنوز با اين درخواستها موافقتها نكرده ولي براي انجام گفتوگو براي حل اين بحران اعالم آمادگي كرده است.

رجب طيباردوغان كه يكشنبه گذشته براي ميانجيگري به كشورهاي عربي سفر كرده، نخست بهديدارپادشاهعربستانرفتوسپسبهكويتسفر كرد و ديروز با امير قطر ديدار كرد. سفر اردوغان پس از تالشهاي مقامهاي آمريكايي و اروپايي در پيوند با اين بحران صورت ميگيرد. گفتني است كمك به حل بحران بهوجود آمده بين قطر و كشورهاي عرب//ي با ميانجيگري امير كوي//ت از جمله اهداف س//فر اردوغان به كويت است. او پيش از آغاز سفر به عربستان، كويت و قطر، گفته بود دوحه همواره به دنبال حل و فصل مسايل از طريق مذاكره بوده است.رييسجمهورتركيهگفتهيچيكازكشورهاي دخيلدرتنشهايفعليازادامهآنسودينميبرند. او در عين حال گفته دشمنان به دنبال آتشافروزي بيشتربينبرادرانهستند.

در ديدار با ملك سلمان، پادشاه عربستان بر لزوم مبارزهباتروريسمومقابلهبامنابعماليآنتاكيدكرده است.رييسجمهورتركيهنيزازنقشبنيادينرياض در حل بحران موجود سخن گفته است.

عربستان در كنار بحرين، مصر و امارات متحده عرب//ي، در ميان//ه خردادماه روابط خ//ود را با قطر، بهخاطر آنچه حمايت از تروريسم و افراطيگري يا دخالت در امور داخلي كش//ورهاي منطقه خوانده، قطع كرده اس//ت. دوحه اين اتهامه//ا را رد كرده و متقابال چهار كشور را به تالش براي دخالت در امور داخلي خود و نيز ناديده گرفتن حق حاكميت ملي قطر متهم كرده است.

در پي تالشهاي مقامهاي كشورهاي بريتانيا، آمريكا، آلمان و فرانسه، اينك رييسجمهور تركيه، پنجمين سياس//تمدار بلندپايهاي است كه براي ميانجيگريراهيمنطقهشدهاست.

ب//ه گزارش آسوش//يتدپرس، در قياس با ديگر مقامهاي كش//ورهاي اروپايي و اياالت متحده، كار اردوغان براي ميانجيگري ميان پنج كشور به مراتب سختتر است چراكه س//طح روابط آنكارا و دوحه افزايش پي//دا كرده و قطر در عي//ن حال پذيراي نيروهاي نظامي ترك نيز ش//ده است؛ آنچه خود يكي از ش//روط اوليه چهار كشور براي ازسرگيري روابط با دوحه بود.

رييسجمه//ور تركيه پس از ديدار با پادش//اه عربستانسعودي،بااميركويتگفتوگوكردهاست؛ كويت بهعنوان ميانجي در بحران پيشآمده از قطع رابطه چهار كشور عربي با قطر عمل ميكند.

رجبطيباردوغانباصباحاالحمدالجابرالصباح در كاخ دارسلوي واقع در استان حولي )شرق كويت( ديدار كرد و دو طرف به بررس//ي روابط دوجانبه و آخرينتحوالتمنطقهپرداختند.دراينديدارروابط دوجانبه، راهكارهاي تقويت اين روابط و توسعه آن به گونهاي كه به نفع دو كش//ور و دو ملت دوست باشد، بررسي شد.

طبق اين گزارش، دو طرف همچنين مس//ايل داراي اهتمام مشترك و آخرين تحوالت منطقه را بررسي كردند. جو دوستانه و روحيه تفاهم و دوستي در اين نشست حاكم بود كه نشاندهنده تمايل دو طرف براي تقويت همكاري در تمامي زمينههاست.

وزير خارجه تركيه هم يكشنبه شب گذشته در كاخ با معاون اول نخستوزير و وزير خارجه كويت ديدار كرد. در اين ديدار هم راهكارهاي تقويت روابط دوجانبه در تمامي زمينهها و تحوالت منطقهاي و بينالمللي بررس//ي شد. در اين نشست همچنين معاون وزير خارجه و مع//اون وزير خارجه در امور اروپا و سفير كويت در تركيه و تعدادي از مسووالن ارشد وزارت خارجه حضور داشتند.

كشورهاي عربي پيش از اين فهرستي از شرايط خود را براي ازسرگيري روابط با دوحه فرستاده بودند كه از جمله آنها كاهش شديد روابط با ايران، تعطيلي شبكه الجزيره و يا برچيدن پايگاه نظامي تركيه بود. دوحه اين شروط را رد كرد.

چهاركش//وردر82 تيرماهنس//خهت//ازهاياز خواستههاي خود را ارائه كردند كه ميگويند اصولي ش/شگانهبرايمقابلهباتروريسموافراطيگرياست. بنابرگزارشها،ديپلماتهايعربستانومتحدانآن گفتهاند چهار كشور اكنون در مورد جزيياتي كه قطر بايدآنهارارعايتكند،صحبتنميكنندوهدفآنها پايبندي به اصول مقابله با تروريسم و افراطيگري، جلوگيري از تامين منابع مالي و پناهگاه امن براي گروههاي تروريستي، جلوگيري از تبليغ خشونت و نفرتپراكني و ع//دم دخالت در امور داخلي ديگر كشورهاست.شيختميمبنحمدآلثاني،اميرقطر، نيز گفته كشورش به شرط احترام به حاكميت آن حاضر به مذاكره است.

حماي/تاتحادي/هاروپ/اازميانجيگري كويت

مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در ديدار با وزير خارجه كويت، از تالشهاي ميانجيگرايانه اين كشور در حل بحران كشورهاي عربي حاشيه خليجفارسحمايتكرد.

وزير خارجه كويت يكش//نبه گذشته با فدريكا موگريني كه اكنون در كويت است، ديدار كرد. در اين ديدار دو طرف درباره روابط موجود بين كويت و اتحاديه اروپا، روابط كش//ورهاي شوراي همكاري خليجفارس در همه زمينهها با اعضاي اين اتحاديه و آخري//ن تحوالت منطقهاي و بينالمللي بحث و تبادلنظركردند.

موگرينيباهدفكمكبهحلديپلماتيكبحران قطر به ميانجيگري شيخ صباح احمد الصباح، امير كويت به اين كشور سفر كرده است. وي در اين سفر درگفتوگوباروزنامهاليومكهپسازنشستشباامير كويت به درخواست اين روزنامه برگزار شد، حمايت خودراازميانجيگريكويتدرحلبحرانكشورهاي عربي حاشيه خليجفارس اعالم كرد.

گ/زارشفاكسني/وزازآين/دهتاري/ك اقتصاديقطر

ش//بكه فاكسنيوز در گزارشي تحليلي اعالم ك//رد كه ادام//ه محاصرههاي كش//ورهاي عرب ح//وزه خليجفارس عليه قطر باعث خواهد ش//د تا بحرانهاي بزرگي در آينده براي قطر ش//كل بگي//رد. با وجود اينكه قطر اين گونه اوضاع را به تصوير ميكشد كه ثبات و انسجام خود را حفظ كرده است اما در پشت آن، فاجعه اقتصادي پنهان شده است كه ممكن است اين كشور عرب حوزه خليجفارس را درگير كن//د، چراكه اقتصاد قطر قويا با اقتصاد ساير كشورهايي كه دوحه را تحريم كردهاند، گره خورده است.

در اين گزارش آمده است كه قطر اموال بسياري را ب//راي تامين غذاي مردم خود صرف ميكند به وي//ژه اينكه اين مواد غذايي را از طريق هوايي وارد كش//ور ميكند چراكه تمامي مسيرهاي زميني و دريايي توسط كشورهاي تحريمكننده قطر بسته شده است.

در اين گزارش تاكيد شده است كه دولت قطر مدعي است كه اقتصاد اين كشور اوضاع بدي ندارد، چراكه قطر اموال بس//ياري داشته كه اين امكان را به اين كش//ور داده اس//ت تا ثبات مطلوب را براي اقتصاد خود حاصل كند اما همگان ميدانند كه اين موضع محكمي كه قطر نشان ميدهد، براي مدت زمان طوالني ادامه نخواهد داشت و دولت قطر توان اين را نخواهد داشت تا اين همه اموال الزم را براي وارد كردن مواد غذايي مطلوب جهت برآورده كردن نيازهاي ساكنان بپردازد.

فاكسنيوز در گزارش خود پيشبيني كرد كه قط//ر با بحران بزرگي در نقدينگي در آينده مواجه شود و اين امر پيامدهاي بسياري را بر همگان داشته باشد كه از جمله اين پيامدها اين است كه صاحبان مشاغل در قطر حقوق كارگران خارجي را پرداخت نكنند و همچنين بحرانهاي ديگري از جمله در زمينه اشتغال كارگران شكل بگيرد و تعداد كارگران كاهش يابد و كارگران كنوني نيز از اين كشور فرار كنند چراكه در دوره آينده نميتوانند حقوقهاي خود را دريافت كنند.

اين ش//بكه آمريكايي در اين گزارش به اين امر اش//اره كرده است كه بحرانهايي ممكن است در بخشهاي ساخت و ساز و خدمات روزانه و پرونده جامجهانيدرسال0202 ايجادشود.

اردوغان با اين سفر چرخشي از كشورهاي حوزه خليجفارس، ماموريت بسيار حساسي را آغاز كرد. دليل حساسيت اين ماموريت هم آن است كه تركيه بايد از يك سو از قطر، متحد ديرين خود و از سوي ديگر از منافع تجاري تركيه با كشورهاي حوزه خليجفارس دفاع كند كه اكنون به دشمن قطر تبديل شدهاند. معادلهاي كه اين مساله براي تركيه ايجاد كرده، پيچيده است. در ديدار با ملك سلمان، پادشاه عربستان بر لزوم مبارزه با تروريسم و مقابله با منابع مالي آن تاكيد كرده است. رييسجمهور تركيه نيز از نقش بنيادين رياض در حل بحران موجود سخن گفته است. عربستان در كنار بحرين، مصر و امارات متحده عربي، در ميانه خردادماه روابط خود را با قطر، بهخاطر آنچه حمايت از تروريسم و افراطيگري يا دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه خوانده، قطع كرده است. دوحه اين اتهامها را رد كرده و متقابال چهار كشور را به تالش براي دخالت در امور داخلي خود و نيز ناديده گرفتن حق حاكميت ملي قطر متهم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.