پيشبيني

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شبكه خبري CNN در مطلبي با اشاره به سياست داخلي آمريكا درباره احتمال بركناري ركس تيلرسون از وزارت خارجه آمريكا،گزينههايجديدترامپدرموردمهاجرت،اصالحاتمالياتي و روابط رسانهها و چالش بزرگ براي قديميترين سازمان حقوق مدني اين كشور پيشبينيهايي كرد.

CNN دربخشيباعنوانسردشدنقوهمجريهسروصداهاي جديد از وزارت خارجه نوشت: پس از يكسري وقايع پرسر و صداي اخير كه زنبورهاي كارگر را به جوش و خروش وادار كرد و توجه وزرايكابينهترامپرابرانگيخت،درجلسهاخيرقوهمجريهسردي عامدانهاي به وجود آمد.

بخ//ش بزرگي از اين تحوالت نتيجه تغيي//رات در كاركنان كاخ سفيد بود؛ اينكه رييسجمهور آمريكا توصيه مشاوران ارشد درباره عدم استخدام آنتوني اسكاراموچي به عنوان مدير ارتباطات را ناديده گرفت و در پي آن، ش//ون اسپايسر از مقام سخنگويي كاخسفيداستعفاكرد.

بحث ديگر ادامه گفتوگوها درباره مصاحبه نيويوركتايمز بود كه ترامپ در آن شديدا از جف سشنز، دادستان كل و حامي ديرينهاش انتقاد كرد و گفت: برايم قابل قبول نيست كه سشنز كهمعتقدندانتقادرييسجمهورآمريكاازسشنزغيرحرفهايبوده، طبقگفتهمنابعمطلع،نامركستيلرسون،وزيرامورخارجهآمريكا ديده ميشود. تيلرسون ليست بلندي از اختالفات با كاخ سفيد دارد كه شامل بحثهاي جديد درباره سياست واشنگتن در قبال ايران و كاركنان ميشود. نارضايتي او موضوع پنهاني نيست و گاه در نشستها مطرح شده است.

در ادامه اين پيشبيني ميخوانيم: چندين هفته گفتوگو با دوستان تيلرسون در خارج از واشنگتن اين حس را تداعي كرد كه او باوجود نارضايتي قصد دارد در اين سمت حداقل تا پايان سال باقي بماند.

اي//ن امر منجر به ادامه تالشها براي س//ازماندهي مجدد وزارت خارجه ميشود و به اين معنا ميشد كه يك سال در اين سمت عاليرتبه ميماند اما دو منبع مطلع كه خواستند نامشان فاش نشود، به CNN گفتند اگر تيلرسون زودتر از فاگي باتم )وزارت خارجه آمريكا( خارج شود، تعجب نخواهند كرد. اين دو منبع از مكالمات تيلرسون با دوستانش در خارج از واشنگتن مطلع بودند. هر دو آنها گفتند نارضايتي تيلرسون تشديد شده و او ترديد دارد كه جنگش با كاخ سفيد بهزودي فروكش كند. آنها همچنين در پاسخ به اينكه آيا تيلرسون به دنبال يك استراتژي خروج است، اذعان كردند كه ممكن است اين مساله پس از يك هفته سخت رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.