هشدارمارتينشولتسدربارهبحرانجديدپناهجويان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رقيب آنگال مركل در انتخابات پارلمان فدرال آلمان نس//بت به پيامدهاي افزايش شمار پناهجويان در درياي مديترانه هشدار داد. مارتين شولتس نسبت به تكرار وضعيت بحراني سال 2015 ابراز نگراني كرده است.

رييس حزب سوسيالدموكرات و نامزد اين حزب براي پست صدراعظمي آلمان با اشاره به افزايش شمار پناهجوياني كه از طريق درياي مديترانه قصد ورود به اروپا را دارند، وضعيت كنوني را بسيار مخاطرهآميز توصيف كرد.

مارتين شولتس در گفتوگو با نشريه بيلد گفت: اگر دست روي دست بگذاريم تكرار وضعيت سال 2015 ما را تهديد ميكند. قرار است شولتس پنجشنبه با نخستوزير ايتاليا ديدار و با او درباره راههاي كاهش فشار بر اين كشور به خاطر پذيرش پناهجويان رايزني كند. رييس سابق پارلمان اروپا در گفتوگوي ديگري با راديو آلمان نيز گفته است در شرايط كنوني ضرورت دارد ائتالفي از ارادهها در اتحاديه اروپا شكل گيرد زيرا در بلندمدت ايتاليا قادر به پذيرش تمام پناهجويان نخواهد بود. او پيش//نهاد كرده كشورهايي كه آمادگي پذيرش شمار بيشتري از پناهجويان را داش//ته باشند، از بودجه اتحاديه اروپا منابع بيشتري دريافت كنند. شولتس ميگويد در حال حاضر آلمان در برابر كشورهايي كه از پذيرش پناهجويان خودداري ميكنند از قاطعيت الزم برخوردار نيست.

متعهد شدن به پذيرش درصد مشخصي از پناهجويان توسط اعضاي اتحاديه اروپا يكي از بحثهاي داغ در سال 2015 بود. برخالف كشورهايي مانند آلمان كه صدها هزار مهاجر و آواره را پناه دادند، بسياري از كشورهاي اروپايي بيشتر تالش كردهاند مرزهاي خود را بسته نگه دارند.

رييس حزب سوس//يالدموكرات آلمان گفت اكنون نوبت ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرا رسيده است. او از كساني كه درصدد وقتكشي هستند و تالش ميكنند اين معضل را تا زمان انتخابات پارلماني آلمان در سپتامبر امسال ناديده بگيرند، به شدت انتقاد كرد. گرچه هماكنون سوسيالدموكراتها با دو حزب همپيمان دموكراتمسيحي و سوسيالمسيحي در دولت ائتالفي آلمان مس//ووليت دارند، ميان اين تشكلها بر سر برخي مسايل مانند سياستهاي مربوط به پناهجويان اختالف نظر وجود دارد كه در آستانه انتخابات تشديد نيز شده است. رييس حزب سوسيالمسيحي و رييس دولت ايالتي بايرن ميگويد اكنون ش//رايط آرام است اما همه ميدانند كه موج مهاجرتها بار ديگر به راه خواهد افتاد و معضل پناهجويان همچنان ادامه خواهد داشت. زهوفر در عين حال همواره يكي از منتقدان سياستهاي صدراعظم آلمان در مورد پناهجويان بوده و معتقد است باز گذاشتن مرزها توسط آنگال مركل يكي از علتهايي است كه امكان محافظهكاران براي دست يافتن به اكثريت مطلق كرسيهاي پارلمان را از ميان برده اس//ت. دولت ايالتي بايرن با سياستهاي دولت مركزي آلمان در مورد پذيرش پناهجويان مخالفت ميكند و خواستار گذاشتن سقفي براي ورود مهاجران و پناهجويان به اين كشور است. بر پايه آمار سازمان ملل متحد از ابتداي سالجاري ميالدي تاكنون 103 هزار پناهجو از طريق درياي مديترانه وارد اروپا شدهاند. حدود 85 درصد از پناهجوياني كه در هفت ماه گذشته از مسير دريايي به اروپا آمدهاند وارد ايتاليا شدهاند. ايتاليا از هفتهها قبل خواستار پذيرش بخشي از اين پناهجويان از سوي ديگر كشورهاي اروپايي شده است. ظاهرا هشدار اخير مارتين شولتس به كشورهاي اروپايي واكنشي حمايتآميز به درخواست ايتالياست. برخي تحليلگران معتقدند سخنان او بيارتباط با مبارزات انتخاباتي پارلمان فدرال آلمان نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.