دهها كشته در سوءقصد انتحاري در غرب كابل

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازتاب

دويچهوله- تيراندازي در ساختمان سفارت اسراييل در پايتخت اردن دو كشته و دو مجروح بر جاي گذاشت. هنوز روشن نيست دليل حمله با كشمكشهاي جاري به كوه معبد ارتباط دارد يا خير. در واپسين ساعات يكشنبه گذشته سفارت اسراييل در امان صحنه يك تيراندازي مرگبار شد. پليس اردن اعالم كرده كه تيراندازي پس از ورود دو نفر از كاركنان يك شركت مبلمان به ساختمان سفارت اسراييل روي داد. هر دو مقتول اردني هستند و يكي از آنها پزشك است. دو نفر نيز مجروح شدهاند كه يكي از آنها اسراييلي است و حالش نامساعد گزارش شده است. مقامات اردني كليه مسيرهاي منتهي به محله اعياننشين ربيعه را مسدود و واحدهاي ضد ترور به محل اعزام كردهاند. آشكار نيست كه اين تيراندازي ارتباطي با منازعه جاري بين اسراييل و فلسطينيها داشته باشد. بيش از يك هفته است كه بيتالمقدس شرقي ناآرام است به اين خاطر كه تلآويو تدابير امنيتي براي ورود به كوه معبد )حرم شريف( را تشديد كرده و مسجداالقصي را پس از كشته شدن دو پليس به دست يك عرب اسراييلي بسته است. جمعه گذشته سه اسراييلي و سه فلسطيني در پي منازعات خونين جان خود را از دست دادند. حرم شريف در بيتالمقدس براي مسلمانان، يهوديان و مسيحيان به يك اندازه مقدس است.

انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در كابل به قيمت جان 35 نفر تمام شد. مسووليت اين بمبگذاري را طالبان برعهدهگرفت.دستكم24 نفرنيزمجروحشدهاند.كشتهشدگانومصدومانهمگيغيرنظاميهستند. انفجاريمهيبغربكابل را به لرزه درآورد. مقامات افغانستان نخست از كشته شدن42 نفر خبر دادند؛ رقمي كه سپس به53 نفر افزايش يافت. فرانس پرس مينويسد 42 نفر نيز مجروح شدهاند كه اكثرشان به بيمارستان انتقال يافتهاند. تعداد كشتگان ممكن است افزايش يابد. وزارت كشور افغانستان اعالم كرده كه انفجار ناشي از بمبگذاري در يك خودرو بود و هنوز معلوم نيست چه كسي عامل اين حمله بوده است. سخنگوي وزارت داخله افغانستان ميگويد بمب در نزديكي خانه حاجي محمد محقق، معاون عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي دولت افغانستان منفجر شده و خودرو به اتوبوس حامل كاركنان وزارت معدن كوبيده شده است. انفجار در محلهاي روي داده كه دانشگاههاي خصوصي كابل در آن قرار دارند. هنوز معلوم نيست كه دانشجويي جزو كشتهشدگان باشد. نخستين تصاوير از صحنه انفجار، دودي غليظ بر فراز منطقه، درختهاي سوخته و خانهها و مغازههاي ويران شده را نشان ميدهد. اين دهمين حمله در كابل در سالجاري است. پايتخت افغانستان به نسبت شهرهاي ديگر اين كشور، باالترين ميزان قرباني بين غيرنظاميان را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.