اليحه اصالحات را وتو ميكنم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- رييسجمهور لهستان ديروز در سخناني جنجالي اعالم كرد دو اليحه از سه اليحه اصالحات مربوط به سيستم قضايي كشورش را وتو خواه//د كرد. او تالش دارد از نگرانيها درباره اقدام حزب حاكم قانون و عدالت براي تضعيف تفكيك قوا بكاهد. آندژي دودا روزها پس از اعتراضات مردميگستردهگفت:تصميمگرفتهاماليحههارابهمجلسسفليپارلمان پس بفرس//تم و اين به آن معناست كه من اليحه درباره دادگاه عالي را وتو ميكنم و عالوه بر اين اليحه درباره شوراي ملي قوه قضاييه هم وتو ميشود. در پي اعالم اين خبر واحد پول زلوتي لهستان فورا مقابل يورو افزايش قيمت پيدا كرد و سرمايهگذاران اين تصميم را تالشي براي كاهش خطرات سياسي در لهستان دانستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.