هشدار چين به هند درخصوص مناقشه مرزي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- در پي وخيم شدن مناقشه مرزي هند و چين، وزارت دفاع پكن به دهلينو هشدار داد كه هيچ توهمي درباره توان نظامي چين به منظور دفاع از اراضي كشورش نداشته باشد.

درگيري در فالتي مجاور ايالت كوهس//تاني سيكيم هند كه با چين هممرز اس//ت، تنش ميان اين دو كشور را افزايش داده است. سخنگوي وزارت خارجه چين اعالم كرد: تكان دادن يك كوه آسان است اما متزلزل كردن ارتش آزاديبخش خلق چين سخت است. وي افزود، توانايي چين در دفاع از اراضي و حاكميت خود بهطور مداوم تقويت ميشود. با توجه به تفسير چين از وقايع، اوايل ماه ژوئن نگهبانان هندي وارد خاك چين شده و مانع كار در جادهاي در اين فالت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.