ليوني: اسراييل در آستانه جنگ مذهبي است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- وزير امور خارجه پيشين اسراييل تاكيد كرد ميترسد كه اسراييل در آستانه نبرد مذهبي با جهان اسالم باشد. تزيپي ليوني گفت، اختالفات درباره تدابير امنيتي در مسجداالقصي، به سمت وخيم شدن پي//ش ميرود و اين رژيم باي//د آن را متوقف كند. ليوني ديروز به راديو ارتش اسراييل گفت: ما يك گام با تبديل درگيريمان با فلسطينيان و همكاري با اردن و ساير كشورهاي سني، به يك حادثه پان اسالميسم عليه كشور اسراييل فاصله داريم. او تاكيد كرد، كابينه اسراييل بايد براي جلوگيري از وقوع چنين حادثهاي از خودش رهبري نشان دهد. تنشها از زماني كه اسراييل تدابير امنيتي جديد را در مسجداالقصي افزايش داد، تشديد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.