گاليهترامپازحمايتاندكجمهوريخواهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- رييسجمهور آمريكا جمهوريخواه//ان را به انجام اقدامات اندك براي حمايت از وي در برابر اتهامات مربوط به ارتباطاتش با روسيه متهم كرد. دونالد ترامپ گفت: همزمان با اينكه شكار جعلي جادوگر در رابطه با اتهام مداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري سال گذشته آمريكا و ارتباطاتش با كمپين من ادامه دارد، حتي دو گروه يعني روسيه و دموكراتها نيز به بهانههايي كه درباره شكست انتخاباتي مطرح ميشوند، ميخندند. وي افزود: بسيار ناراحتكننده است كه جمهوريخواهان كه برخ//ي از آنها حمايت خود را از من قطع كردهاند، اقدامات اندكي براي حفاظت از رييسجمهورشان انجام ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.