عزم انگليس براي كمك به حل بحران قطر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-BBC وزير خارجه انگليس از تالشهاي قطر در مبارزه با تروريسم و ممانعت از تامين مالي آن استقبال و از ميانجيگري كويت براي حل بحران دوحه حمايت كرد.

بوريس جانس//ون در گفتوگو با رس//انههاي انگليسي به سخنراني اخي//ر تميم بناحمد آلثاني، امير قطر پرداخت و به پايبندي دوحه در ميانجيگري كويت جهت حل بحران دوحه از طريق گفتوگو اشاره كرد. وي تشريح كرد، انگليس به حل بحران قطر با كشورهاي عربي از طريق ميانجيگري كويت كمك خواهد كرد. وي گفت، كشورش از تالشهاي قطر در مبارزه با تروريسم و تامين منابع مالي آن استقبال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.