درباره احتمال بركناري وزير خارجه آمريكا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خودش را از هرگونه تصميم مرتبط با مداخله روسيه در انتخابات كنار كشيده باشد. CNN در ادامه مينويسد در ميان كساني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.