ادامه آرامش بازار سهام

عبده تبریزی و حسن قالیباف پیشبینی کردند؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه تغییرات احتمالی در کابینه دولت یازدهم و تیم اقتصادی دولت آین//ده تاثیرات قابل توجهی بر نوس//ان ش//اخص، بورس و بازار سرمایه نخواهد داشت، گفت: به نظر نمیرس//د کابینه دولت دوازدهم تغییرات عمدهای داش//ته باش//د. عبده تبریزی در گفت و گو با ایلنا مبنی بر اینکه آیا شاخص بازار سرمایه تحتتاثیر تغییرات احتمالی کابینه دولت دوازدهم قرار میگیرد اظهار داشت: به نظر نمیرسد کابینه دولت دوازدهم تغییرات عمدهای داشته باشد بنابراین فکر نمیکنم شاخص بازار سرمایهتحتتاثیرازاینموضوعدچارنوسانشود. وی ادامه داد: به طور قطع تغییرات احتمالی در تمام وزارتخانهها روی شاخص تاثیرگذار نیست و تنها تغییرات سه وزیر و نهایتا رییس یک سازمان شاخص بورس را تحتتاثیر قرار میدهد که این تاثیرگذاریهمقابلتوجهنیست.اینعضوشورای عالی بورس تاکید کرد: تغییرات احتمالی پیشرو در کابینه دولت دوازدهم تاثیر حداکثر دو درصدی در شاخص بورس میگذارد. عبدهتبریزی با بیان اینکه آنچه در ش//اخص تاثیر میگذارد واقعیت اقتصاد است، گفت: واقعیت اقتصاد تاثیرگذاری 95 درصدی روی ش//اخص میگ//ذارد و غیر از این تغییرات و پیشامدهای دیگر نمیتواند تاثیر عمدهای روی شاخص بگذارد. عضو شورای عالی بورس با اشاره به احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: اگر تورم افزایش پیدا کند به ترتیب گرانی به بازار ارز، کاالی اساسی، سهام و مسکن س//رایت پیدا میکند. این مقام در ادامه با اشاره به مش//کالتی که اخیرا برای نظام بانکی کشور ایجاد ش//ده است گفت: بانک مرکزی برای رفع این مشکل تالشهای بسیاری انجام داده است تا مشکل سپردهگذاران را رفع کند اما باید توجه داشتهباشیماینمشکلینیستکهاخیرابهوجود آمده باشد و این یک مشکل قدیمی در سیستم نظام بانکی کش//ورمان بوده است. وی ادامه داد: این مشکلی نیست که در دولت یازدهم به وجود آمده باشد. پیش از اینها سیستم بانکی کشورمان با این مشکل مواجه بود اما در دولت یازدهم به وضعیت دشوارتری رسیده است و برای رفع آن باید به مجموعهای از راهحلها ارائه ش//ود. عضو ش//ورای عالی بورس ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مشکل تمام بانکها کمبود نقدینگی نیس//ت که بگویی//م بانک مرک//زی میتواند با تزریق س//رمایه این مشکل را رفع کند. بسیاری از این بانکها مشکل ساختاری دارند و در طول سالهای گذشته سودهایی پرداخت کردند که از توان آنها خارج بوده است. وی همچنین با اشاره به اختالفات شورای رقابت و سازمان بورس برای صدور مجوز کارگزاری اظهار داشت: معتقدم در هیچ کسب و کاری نباید سرقفلی از بین برود. از بین رفتن سرقفلیها میتواند خطراتی به دنبال داشته باشد که در حسابرسیها هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم. عبدهتبریزی با بیان اینکه تعداد کارگزاریهای موجود برای این بازار کفایت میکند، گفت: ب//ا افزایش کارگزاریها امکان ایجاد فساد در این مجموعهها وجود دارد، چنانکه در حوزه راهاندازی دفترخانههای اسناد رسمی با این مشکل مواجه شدیم. وی افزود: در حال حاضر با توجه به باال بودن تعداد دفترخانهها و کاهش فرصتهای درآمدزایی این حوزه آلوده به فساد شده است. وی تاکید کرد: با این تعداد کارگزاریها میتوان در بازار رقابت ایجاد کنیم. نمیتوانیم برای ایجاد رقابت به تعداد کس//انی که میخواهند در این حوزه فعال ش//وند مجوز کارگ//زاری ص//ادر کنیم. وی با اش//اره به ارزش س//رقفلی برخی از کارگزاریها اظهار داشت: در حال حاضر ارزش سرقفلی برخی از کارگزاریها به01 میلیاردتومانمیرسدکهاینطبیعیاست و هرچقدر رقم سرقفلی کارگزاریها گرانتر باشد نش//ان از اعتبار آن کارگزاری دارد. عبدهتبریزی همچنین در پاس//خ به این س//وال که آیا باید از سپردههایکوتاهمدتمالیاتگرفتاظهارداشت: ش//اهد این اتفاق خواهیم بود و در حوزه مسکن هم به سمت اخذ مالیات رفتهایم. وی ادامه داد: طبیعی است کسانی که سرمایه خود را با حداقل ریسک در بانکها سرمایهگذاری میکنند باید مالیات بیشتری بپردازند اما معتقدم حسابهای خرد عامهمردم باید از این مالیات معاف باش//ند و مالی//ات تنها به ارقام ب//زرگ تعلق بگیرد. وی همچنین با اش//اره به احتمال کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ ارز تاکید کرد: اگر کش تورم در برود نیازی به کاهش نرخ سود بانکی نیست. از سوی دیگر اگر تورم افزایش پیدا کند، افزایش قیمت به ترتیب در نرخ ارز، کاالهای اساسی، سهام و مسکن را خواهیم دید و به این ترتیبی که گفته شد قیمتها افزایش پیدا میکند. آسیبسیاستهایاشتباه افزون بر این مدیرعامل ب//ورس اوراق بهادار ته//ران با بیان اینکه تبعات س//ود باالی بانکی به س//پردهگذاران تنها به بازار س//رمایه و بورس بازنمیگردد، گفت: س//ود ب//االی بانکی به ضرر بازار س//رمایه و بخش صنعت کشور و نیز زیان بانکهاست. به گزارش ایرنا، حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، درباره برنامه بانکها برای نپرداختن س//ودی به سهامداران بورس//ی و اعطای سودهای باال به سپردهگذاران خود، بیان داش//ت: بیشتر مجامع بانکها هنوز برگزار نش//ده و تنها دو مجمع برگزار ش//ده که آنها نیز پرداخت سود جزیی به سهامداران خود را تصویب کردهاند. وی با بیان اینکه انصاف باید رعایت شود، اضافه کرد: نهاد ناظر بازار پول باید به این مساله توجه کند که سهامداران بازار سرمایه به دلیل نرخ باالی سود بانکی و هزینه تامین مالی در کشور دچار آسیب شدهاند. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران درباره پیامدهای پرداخت سود باالی بانکی گفت: تنها، سهامداران بورس آسیب نمیبینند، بلکه صنعت و نهادهای بازار پول هم دچار آسیب میش//وند. قالیباف اصل ادامه داد: بانکهاواسطهجذبپولهستند،بایدسپردههای کوچک مردم را جذب کرده و به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کنند اما باال بودن نرخ سود بانکیمشکالتیراایجادمیکند.مدیرعاملبورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: سود باالی بانکی به ضرر بازار سرمایه و بخش صنعت کشور و نیز زیان بانکهاست. وی یادآور شد: تبعات سود باالی بانکی تنها به بازار سرمایه و بورس بازنمیگردد، مسایل کالن ملی مطرح است، برای شکلگیری رونق اقتصادی و توجیهپذیری اجرای طرحهای اقتصادی باید، هزینه پول در کشور کاهش یابد. قالیبافاصل گفت: در صورتیکه هزینه پول در کش//ور کاهش یابد همه بانکه//ا و هم صنایع رونق مییابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.