چشمانداز بازار سرمایه در دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ش/راره علیپ/ور*- رویدادهای سیاسی همواره از عوامل سیستماتیک تاثیرگذار در بازار س//رمایه هس//تند. مهمترین رویداد سیاس//ی هر کشور انتخاب//ات در آن کش//ور اس//ت ک//ه حوزهه//ای متفاوت//ی از جمله نظام پولی و مس//ایل بانکی، بازار مسکن، رش//د و رکود اقتص//ادی و بیکاری را تحتتاثیر قرار میدهد. از طرف دیگر بازار س//رمایه س//ریعترین واکنشها را نس//بت به انتخاب سیاستمداران و تصمیمگیریهایآنهادرمیانبازارهای مالی و غیرمالی دارد. بنابراین در ابتدای هر س//ال فعاالن بازار سرمایه از خود میپرسند که آیا امسال سال انتخابات است؟ از گذشته همواره تالطم دنیای سیاست در سالهای انتخابات بیش از هر زمانی اثرات خود را بر دنیای مالی تحمیلمیکند.دراینزمانسهامداران با خود فکر میکنند که آیا الزم است رویه خود را در س//رمایهگذاری برای سال انتخابات عوض کنند؟ مشارکت مردم در انتخابات ریاس//تجمهوری در چه س//طحی خواهد بود؟ احتمال پیروزی هر کاندیدا چه میزان است؟ اینکه واکنش بازار سرمایه به انتخاب هر کاندید ریاستجمهوری چه خواهد بود؟ پاس//خ این س//واالت بستگی به پیشبینی س//رمایهگذاران از نتیجه انتخاباتداردیعنیبازارپیشبینیخود را از فرآیند و نتیجه انتخابات ماهها قبل از تاریخ انتخابات آغاز میکند و به تبع آنروندحرکتیخودراانتخابمیکند. این روند با توجه به پیشبینی اثرات اقتصادیرییسجمهورمنتخب،شکل میگیرد. چراکه همواره همبس//تگی قابل توجهی بین رشد اقتصادی یک کشور و رش//د بازار سرمایه آن وجود دارد. تحقیق//ات در دنیا نش//ان داده است که به طور میانگین، 86 درصد از مواقع ب//ازار س//هام در پیشبینی نتیجه ریاس//تجمهوری موفق بوده است. اما عدم موفقیت در پیشبینی، واکنش هیجانی سهامداران را به همراه داش//ته اس//ت. برای مثال با انتخاب رییسجمهور آمریکا در س//ال 2016 که بر خ//الف تم//ام پیشبینیها و نظرسنجیهای قبل از انتخابات بود، بازار بورس آمری//کا و حتی بازارهای ب//ورس دنیا کاهش چش//مگیری را تجرب//ه کردن//د که به اث//ر ترامپ در همان زمان معروف ش//د. ایران نیز در زمان انتخابات از این روال مس//تثنی نیست. در س//الهای 1384 و 1388 بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بازار س//رمایه که انتظار نتایج حاصل شده را نداش//ت، واکنش هیجانی شدیدی را تجربه ک//رد. در اینجا میتوان این سوال را مطرح کرد که چرا انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری اثرات هیجانی را بر بازار س//رمایه به دنبال نداشت، برای پاسخ به این پرسش روند شاخص بورس تهران را از ابتدای سال 96 مورد بررسی قرار دادیم. با بررسی ش//اخص بورس اوراق به//ادار تهران متوجه میشویم که شاخص بورس از ابتدای س//ال ،1396 رشد آرام خود را آغاز کرده بود. در این بازه زمانی، عمال تغییری در وضعیت بنیادی شرکتها ایجاد نش//ده بود و قیمت نفت دارای ثبات قیمتی ب//ود پس دلیل دیگری برای این رشد الزم بود. بررسیها نشان میدهد بازار انتظار داشته با توجه به خوشبینی نس//بی به برجام و بهبود بیش از پیش روابط بینالمللی، کنترل تورم و نماگرهای رو به رشد اقتصادی ایجاد شده در جامعه، دولت دوازدهم را نیز دولت مستقر آقای روحانی تشکیل دهد. همچنین بازار انتظار داشته بعد از سیاست کنترل تورم در چهار سال اول دولت، چهار س//ال دوم به سمت کاه//ش رکود در بانک و مس//کن به عنوان رهبران بازار در دستور کار قرار گیرد و به طور کلی رفع رکود اقتصادی، گش//ایشهای بینالمللی و در نتیجه افزایش سرمایهگذاریهای بینالمللی حرکت کند. تمام اینها موجبات رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه را فراهم خواهد کرد. در عین ح//ال بازار آگاه بوده اس//ت ک//ه در ص//ورت انتخاب مجدد این دولت، جامعه نباید منتظر تغییرات س//ریع و ضربتی باشد بلکه روال به همان شیوه آهسته وپیوسته، کمنوسان و باثبات اما به سمت خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی حرکت خواهد کرد. ب//ا برگزاری انتخابات در تاریخ بیست و نهم اردیبهشتماه سال و1396 اعالم نتایج اولیه در روز شنبه سیام اردیبهشتماه 1396 مشخص ش//د که بازار پیشبین//ی صحیحی از نتیجه انتخابات انجام داده اس//ت. بنابراین هیچگونه هیج//ان اضافهای به بازار وارد نش//د، تعادل بازارها برهم نخورد و واکنشها در بازار س//رمایه، منطقی دنبال شد. شاخص کمنوسان ب//ود و 733 واحد )حدود یک درصد( رش//د کرد و باالتر از س//طح 81 هزار واحد قرار گرفت اما این رشد نیز خیلی هیجانی نبود، در بازار هم خریدار وجود داش//ت و هم فروش//نده، سهامداران خرد با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازار ش//دند و حجم معامالت در روز انتخاب//ات به باالترین س//طح خود از ابتدای س//ال 96 رسید. در واقع باید به این صورت جمعبندی کنیم که در این انتخابات سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه به دنبال رش//د حبابی و هیجان//ی نبودند که انتظار آن را داش//ته باشند و واکنش نشان دهند. تجربه به سهامداران نشان داده است که محرکهای کوتاهمدت بازار و س//ودهای غیرواقعی و حبابی در ی//ک دولت پر تالطم در کنار تورم ش//دید، رش//د ناگهانی قیمت دالر، التهابات ارزی و ریسک باالی سیاسی و اقتصادی، رضایتمندی آنان را افزایش نخواهد داد و وعدههای دستنیافتنی و غیرکاربردی تنها فاصله انتظارات و واقعیت را افزایش خواهد داد. البته بازار سرمایه اصالحات ساختاری اقتصادی و ب//ه تبع آن رون//ق باثبات اقتصادی را بسیار میپس//ندد و به آن واکنش مثبت نش//ان خواه//د داد. بنابراین میتوان انتظار داشت با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و مشخص شدن سیاستگذاریهای اقتصادی، بانکی و نرخ سود در این دولت، بازار انتظ//ارات خود را از آینده اقتصادی کش//ور تعدیل کند و به این نتیجه برسد که آهنگ رشد پیشبینی شده افزایش خواهد یافت، کاهش خواهد یاف//ت یا همین روال را ادامه خواهد داد. در هر حال چش//م بازار سرمایه به تشکیل و اس//تراتژیهای دولت دوازدهم در عرصه داخلی و خارجی و عملکرد واقعی دولت در کوتاهمدت و بلندمدت است تا بتواند پیشبینی روند بازار خود را اصالح کند. *کارشناسپذیرشبورستهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.