صعود شاخص در روز کاهش ارزش بازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در س//ومین روز معامالت تاالر شیشهای دماسنج بازار در دقایقی از زمان داد و س//تدها توانس//ت از سقف 81 هزار واحدی بگذرد. این روزها با پایان فصل مجامع ش//رکتها و پس از یک عرضه اولیه جو بازار نسبت به هفتههای گذشته شرایط مساعدتری را سپری میکند. به گزارش ایس//نا، دیروز ش//اخص کل بازده نق//دی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن معامالت روند صعودی در پیش گرفت و در نیمههای روز داد و ستدها از کانال 81 هزار واحدی هم باالتر رفت اما در ادامه با روند کاهش//ی مواجه شد و در نهایت با 70 واحد رش//د نس//بت به روز گذش//ته به رقم 80 هزار و 933 واحدی رس//ید. همچنین شاخص کل هموزن با 66 واحد رشد رقم 17 هزار و 796 واحدی را تجربه کرد. در دادوستدهای دیروز نماد پتروشیمی پردیس، ایرانترانس//فو و خدمات انفورماتیک به ترتیب با ‪15 14،‬ و 9 واحد تاثیر بیش//ترین نقش کاهنده را روی شاخص داشتند اما در طرف مقابل نمادهای معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد مبارکه اصفهان و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی به ترتیب با ‪28 83،‬ و 25 واحد تاثیر مثبت بیشترین روند فزاینده را روی دماسنج بازار اعمال کردند. در سومین روز داد و ستدهای بورس تهران در گروه استخراج کانیهای فلزی اکثریت نمادها روند رو به رشد در قیمت پایانی را تجربه کردهاند هر چند این افزایش چندان چشمگیر نبود. همچنین در گروه فلزات اساسی نیز تعداد زیادی از نمادها با روند رو به رشد در قیمت پایانی مواجه شدهاند اما قیمت سهم شرکتهایی همچون صنعت روی زنگان و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه روند کاهشی در قیمت پایانی را شاهد بودند. اما در گروه محصوالت شیمیایی قیمت سهم بسیاری از نمادها روند رو به کاهش را سپری کرد. البته از جمله پرمعاملهترین سهمها در این گروه نماد شرکت پلیاکریل بود که با 1/75 درصد رشد در قیمت پایانی مواجه شد. در عین حال نماد شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین با مقدار اندکی کاهش در قیمت پایانی روبهرو شد. در گروه قند و شکر قیمت سهام شرکتها جز دو شرکت قند شیرین خراسان و فرآوردههای غذایی و قند پیرانشهر، مابقی روند کاهشی را تجربه کردند. در این گروه سه میلیون و 721 هزار سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در 839 نوبت معامله شد. همچنین قیمت سهام تعداد زیادی از شرکتهای خودرویی روند رو به افزایش را شاهد بود هر چند سهمهایی همچون سرمایهگذاری رنا، گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو و قطعات اتومبیل ایران روند رو به کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند. ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم 199 میلیارد تومان بالغ ش//د که این رقم ناش//ی از دست به دست شدن 558 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 52 هزار و 999 نوبت داد و ستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.