انتشار P/E و ارزش بازار بورس در پایان تیرماه 96

Jahan e-Sanat - - NEWS -

متوسطنسبتقیمتبردرآمدناشران بورس (P/E)نار//هت در پایان تیرماه به 6/69 مرتبه رس//ید. به گ//زارش بورس تهران، ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایانتیرماهبهبیشاز423 هزارمیلیارد تومان بالغ شد. شایان ذکر است از میان 325 ش//رکت در بورس تهران فعالیت دارن//د، رتبه اول تا س//وم از نظر ارزش بازار به صنایع پتروشیمی خلیج فارس 226000اب میلیاردریال،ارتباطاتسیار ای//رانبا202441 میلیاردریالوفوالد مبارک//هاصفهانب//ا527811 میلیارد ریال اختصاص یافته اس//ت. همچنین شرکتهای مخابرات ایران، ملی صنایع مس ایران، س//رمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایهگذاری غدیر، گسترشنفتوگازپارسیان،پتروشیمی جم،مدیریتپروژههاینیروگاهیمپنابه ترتیببا00249 میلیاردریال،38097 میلی//اردریال،21987 میلی//اردریال، 76667 میلیارد ریال، 76272 میلیارد ریال، 72760 میلی//ارد ریال و 71663 میلیارد ریال رتبههای چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند. از س//ویی دیگر ش//رکتهای آلومراد، تولیدی گرانیت بهسرام، ماشینسازی نیرومحرکه، نوش مازندران، درخشان تهران، پارسسرام، صنایعجوشکابیزد،المیران،کمکفنر ایندامی//ن و پارسپامچ//ال به ترتیب درانتهایاینجدولقراردارند.الزمبهذکر است بین شرکتهایی که در تابلوهای بورستهرانمعاملهمیشوند،28 شرکت دارای P/E بیش از 20 مرتبه هستند. همچنین07 شرکتدارای P/E بین01 تا02 مرتبهو151 ش//رکتدارای P/E کوچکتراز01 هستند.ایندرحالیاست که 22 شرکت با پیشبینی زیان، P/E منفی دارند. گفتنی است قیمت به ازای هرسهمبرای93 شرکتبیشاز01 هزار ریالاست.قیمتهرسهم731 شرکت نیزبین3 تا01 هزارریالاس//ت. 132 شرکتهمباقیمتیبینهزارتا3 هزار ریال در تابلوی بورس مشاهده میشود و قیمتسهم71 شرکتنیزکمترازهزار ریال داد و ستد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.