امسال005 شركتبرتركشوررارتبهبنديميكنيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«- مديرعامل سازمان مديريت صنعتي گفت: امسال در بيستمينهمايشرتبهبنديشركتهايبرترايران،005 شركتبرتركشور را معرفي ميكنيم.محمدعلي محمدي در نشست خبري در محل سازمان مديريت صنعتي از برگزاري همايش بيستمين سال رتبهبندي شركتهاي برتر ايران (100-IMI) در بهمنماه سالجاري خبر داد و افزود: رتبهبندي شركتهاراابتدابا001 شركتشروعكرديمودرحالحاضربه005 شركت رسيده است.وي ادامه داد: مالك ما در آغاز، يك شاخص بود اما با گذشت سالها، اين مالك به33 شاخص ارتقا يافته و13 گروه صنعتي كار را ادامه ميدهيم.محمديبااشارهبهاينكهسال59،شركتهادر13 گروهصنعتي )رشتهكسبوكار(قرارگرفتند،افزود:ساالنه005 شركتبراساسباالترين ميزان فروش )درآمد( به عنوان شركتهاي برتر معرفي ميشوند سپس بر اساس 32 شاخص ديگر باهم مقايسه و رتبهبندي ميشوند.وي شركتها را براساس 32 شاخص ارزيابي در هفت گروه طبقهبندي كرد و افزود: اين شركتها در شاخصهاي اندازه و رشد شركت، سودآوري، بهرهوري، صادرات، نقدينگي،بدهيوشاخصهايبازاردستهبنديشدهاند.ويادامهداد:رتبهبندي 100-IMI عالوهبرانتشارفهرست005 شركتبرترايران،فهرستشركتها درگروههايصنعتيرانيزمنتشرميكند،ازاينرودراينرتبهبندي،عالوهبر اينكه جايگاه هر شركت در فهرستهاي عمومي نشان داده ميشود، جايگاه شركت در گروه صنعتي مربوط نيز مشخص ميشود.محمدي معيار اصلي در انتخاب اين شركتها را تغيير رتبه فروش در چهار سال اخير عنوان كرد وافزود:برايناساس،شركتهاييكهبيشترينارتقايرتبهراازنظرشاخص »ميزان فروش« داشتهاند، انتخاب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.