تاسيس شركت مشترك همكاري در زمينه پروژههاي ريلي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايدرونيوز-پسازچهارماهمذاكرهفشردهسازمانگسترشونوسازيصنايع ايران )ايدرو(، شركت فرانسوي آلستوم و شركت توسعه صنايع ريلي )ايريكو( در زمينه توليد مشترك متروهاي شهري و حومهاي قرارداد همكاري امضا كردند. براساس قرارداد امضا شده، شركت آلستوم متعهد به انتقال تكنولوژي، تامين خدمات پس از فروش و توليد صادراتگرا، حداكثر داخليسازي و تربيت نيروي انساني است.وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضاي اين توافقنامه گفت: با وجود ركود سالهاي اخير صنايع كشور اما با تدبير دولت يازدهم و سياستهاي صنعتي كشور در برنامه ششم توسعه، توسعه صنايع ريلي جزو اولويتهاي دولت قرارگرفتهاست.محمدرضانعمتزادهافزود:سهمحملونقلريليباوجودتاكيدات بسيار از ابتداي انقالب همواره ناچيز بوده و با توجه به نياز صنعتي و معدني كشور نيازمندتوسعهصنايعريليهستيم.منصورمعظمي،رييسهياتعاملايدروهم در اين مراسم با اشاره به مصوبه شوراي اقتصاد براي ساخت دو هزار دستگاه واگن مترو و انتخاب ايدرو به عنوان مجري طرح گفت: با امضاي اين قرارداد همكاري سهجانبه مشكل واگنهاي متروي شهري و حومه حل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.