فرصتی برای تبادل فرهنگ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مراسمافتتاحيههفتهفيلمارمنستان با حضور س//فير ارمنس//تان، جمعي از س//ينماگران ايران//ي و ارمني و اعضاي شوراي سياستگذاري گروه هنر و تجربه، يكشنبه اول مرداد در خانه هنرمندان برگزار شد.

طب//ق گزارش رس//يده، آرتاش//س تومانيان سفير ارمنستان در اين مراسم ضمن خوشامد و خيرمقدم در سخناني گفت: »از تمام كس//اني كه دعوت ما را پذيرفتند و در اين نشست حضور پيدا كردند،تشكرميكنم.اينبرنامهبهابتكار سفارت ارمنستان و هنر و تجربه شكل گرفته است و در برگزاري آن كارشناسان هن//ر و تجرب//ه و س//ينماگران ايران و ارمنستان حضوري فعال داشتند.«

وي اضافه كرد: »طي اين هفته، 10 فيلم به نمايش درميآيد و آرن واتيان و آرام شهبازيان در كنار ما حضور دارند و حتمادرهفتهپيشروازحضورشانبهره كافي ميبريم.«

سفير ارمنستان با توجه به اشتراكات فرهنگي دو كش//ور عنوان كرد: »براي هم//ه واضح و مبرهن اس//ت كه ايران و ارمنس//تان به موازات ه//م در تاريخ پيش آمدهاند و روابط سياسي دو كشور خوب اس//ت با اين وجود بايد بگويم در زمينههاي فرهنگي ش//ناخت كافي از همديگرنداريم.باتبادلفرهنگيبايداين شناخت مشترك را ايجاد كنيم و در اين زمينه اقدامات زيادي بايد انجام دهيم. باور دارم كه عدم شناخت كافي از احوال همديگر سوءتفاهم و تضاد ايجاد ميكند و ما بايد با تبادالت فرهنگي زمينه تعامل را ايجاد كنيم. به دوس//تداران سينما و هنرمندان ايران//ي اعالم ميكنم كه از اين فرصت استفاده كرده و با سينماي ارمنستان آشنا شويد.«

درپاياناينمراسم،جعفرصانعيمقدم بهنمايندگيازشورايسياستگذاريگروه هنر و تجربه به حاضران خوشامد گفت: »به س//فير ارمنستان و اعضاي محترم اين س//فارت و نمايندگان سفارتهاي روس//يه، كرهجنوبي و اس//تراليا كه در جمعماحضوردارندخيرمقدمميگويم. من ب//ه نمايندگي از اعضاي ش//وراي سياستگذاري هنر و تجربه اينجا سخن گفته و خيرمقدم ميگويم.«

وي درباره فعاليتهاي هنر و تجربه توضيح داد: »اين گروه سينمايي از سال 93 و پس از چندين ماه مطالعه و تدوين برنامه با اكران فيلمهاي مستند، كوتاه و داس//تاني آغاز به كار كرد. اين گروه در ادامه فعاليتهايش از يك س//ال و نيم گذشته با تاسيس بخش بينالملل در بازارهايجشنوارههايداخليوارتباطات الزم كمكم خود را به سفارتها شناساند و فيلمهاي هنر و تجرب//ه را در اختيار عالقهمندان قرار داد.«

عضو شوراي سياس//تگذاري هنر و تجربه افزود: »مجله و سايت هنروتجربه نيز در بخش انگليس//ي ب//ه مصاحبه و معرف//ي فيلمه//ا پرداخ//ت. در حال حاضر در بخش بينالملل قرار اس//ت هفته فيلم برگزار شود و در اولين هفته ميزبان س//ينماي محترم ارمنستان با فيلمهاي كوتاه، مس//تند و داس//تاني مطابق ش//رايط هنر و تجربه هستيم. شناس//ايي و معرفي فيلمسازان هنري و تجربي به عالقهمندان ايراني در ساير كشورهاوتبادلفرهنگيبينسينماگران كشورمان و آنها از جمله اهداف ماست. ما در طول دو، سه ماه آينده دو هفته فيلم با كشورهاي ديگر برگزار كرده و اين برنامه ادامه خواهيم داد.«

او درباره هفته فيلم ارمنستان اشاره كرد: »در اين هفته دو كارگاه در تهران و دو كارگاه در شيراز و مشهد با موضوعات سينمايارمنستانوتوليدمشتركداريم و از اناهيد آباد كه تجربه موفقي در زمينه توليد مش//ترك داشته بهره ميگيريم. مجيد برزگر نيز در زمينه توليد مشترك بين ما حض//ور دارد و روبرت صافاريان منتقد و مستندس//از همراه با ماست. خوش//حالم كه در خدمت دو فيلمساز ارمني آرام ش//هبازيان مستندس//از و كارگردان سينما و آرن واتيان كارگردان فيلم كوتاه و بازيگر هس//تيم. اميدوارم برپايي هفته فيلم پايهاي براي بس//ط و گس//ترش اكران فيلمهاي مناس//ب خارجي در كشور و دريچهاي فرهنگي براي توليدات مش//ترك با ايران باشد. از همه دوس//تان و الهه گودرزي، مدير بخ//ش بينالملل هنر و تجربه تش//كر ميكنم. همچنين از سفارت ارمنستان و مجيد رجبيمعمار، مديرعامل خانه هنرمندان.«

پخش سرود جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان آغازگر برنامه بود و پس از آن كليپي از فيلمهاي حاضر در هفته فيلم ارمنستان از ديگر بخشهاي برنامهاي بود كه كيوان كثيريان اجراي آن را برعهده داشت.

هفته فيلم ارمنستان عالوه بر تهران در شيراز و مشهد تا شنبه هفته آينده برپاست و ادامه دارد.

بهمن نورايي و محرابيان مسووليت ترجمه انگليسي و ارمني اين مراسم را برعهدهداشتند.دراينمراسماميرحسين علمالهدي،هوشنگگلمكاني،آناهيدآباد، مجيد رجبي معمار، سيمون سيمونيان، روب//رت صافاريان، بهت//اش صناعيها، اسفندياري، آرام شهبازيان، آرن واتيان، س//ينماگران و نماين//دگان س//فارت كشورهاي مختلف حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.