انتشار نخستين جلد از مجموعه آثار محموداستادمحمد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- نخس//تين جلد از مجموعه هفت جلدي آثار زندهياد محمود استادمحمد به همت بنياد محمود استادمحمد همزمان با سالمرگ اين هنرمند توس//ط نشر چشمه منتشر ميشود. جلد نخست اين مجموعه شامل دو نمايشنامه »آسيد كاظم« و »تيغ و ترنا« است. نمايشنامه »آسيد كاظم« سالها قبل منتشر شده اما نمايشنامه »تيغ و ترنا« براي نخستين بار منتش//ر ميشود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. »تيغ و ترنا« نمايشنامهاي است كه به خواست زندهياد هادي اسالمي و بر اساس روشي كه در تئاترهاي اللهزار آن دوره در اتود گرفتن از بازيگر مرسوم بوده در سال 60 نوشته شده و به كارگرداني هادي اسالمي در تئاتر البرز با بازيگراني چون يداهلل شيراندامي، عنايت شفيعي، رحيم بقايي، مسعود شهيدي، معصومه تقيپور و سيروس گرجستاني روي صحنه رفته است. متن اين نمايشنامه نيز براساس نسخه پاكنويس شده به خط زندهياد هادي اسالمي منتشر ميشود.اينمجموعههفتجلديكهشامل71 نمايشنامهاستتاسالروز تولدمحموداستادمحمدطيچندماهآيندهمنتشرخواهدشد.جلدنخست امروزهمزمانباچهارمينسالمرگايننمايشنامهنويسپيشكسوتمنتشر ميشود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.شايان ذكر است رونمايي جلد اول اين مجموعه به دليل بستري شدن مديا كاشيگر، يكي از اعضاي هياتمديره بنياد محمود استادمحمد با تاخير برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.