امکاناتنمايشگاهجهانینبود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجتبي عبدي- بيستوسومين نمايشگاه بينالملل//ي الكامپ ته//ران در حالي به كار خود پايان داد كه ب//از هم غرفههاي بزرگ اپراتورها و ش//ركتهاي خدماتدهنده اينترنتي معروف با اس//تخدام مجريان و برگزاري مس//ابقه و اهداي جايزه مخاطبان را به س//مت خود ميكشاندند. الكامپ به جاي آنكه يك نمايشگاه تخصصي در حوزه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك باشد، وجه غالب آن بيشتر شبيه جشن يا به قول فرنگيهاكارناواليازعروسك،بادكنكوصفهايي برايمسابقهوجايزهاستوباالخرهمشخصنشده صنعتالكترونيكوكامپيوتركشوردركجاقراردارد و جايگاه آن نسبت به ساير كشورها چيست.

وزير ارتباط//ات در مراس//م افتتاحيه، محور نمايشگاه الكامپ را شبكه ملي اطالعات دانست، هر چند رنگ و بوي نمايشگاه ربطي به شبكه ملي اطالعات نداشت و شركتكنندگان اين نمايشگاه را در حد و اندازه صنعت آيتي ندانس//ته و آن را فاقدسطحوماهيتتخصصيدانستند.

از جمل//ه نقاط ضعفي كه در اين نمايش//گاه به وضوح به چش//م ميخورد اين بود كه الكامپ ب//ا نمايش//گاه بينالمللي و اس//تانداردهاي يك نمايشگاه آيتي فاصله بس//يار زيادي دارد. براي مثال كارتهاي ورودي كماكان قديمي هستند و الكترونيكينشدهاند.اگرچهايننمايشگاهخدماتو محصوالتتخصصيارائهميدهداماتنهاعدهكمي از بازديدكنندگان از نمايشگاه افرادي متخصص بودند و توانستند از امكانات آن بهرهمند شوند البته اينگونه نمايشگاهها نه تنها ميتوانند در زمينه شناخت محصوالت و ارائه خدمات راهگشا باشند و به باال بردن سطح كيفي محصوالت و خدمات كمك كنند بلكه در تجارت نيز سهيم هستند و اگر درست و برنامهريزي شده به آنها پرداخته شود با توجه به اينكه نمايندگان رسمي از هر شركت معتبري كه در زمينه آيسيتي فعاليت ميكند در آن حض//ور دارن//د، ميتواند كمكي براي رفع معضل قاچاق نيز باشد. از طرفي در اين نمايشگاه از پروژههاي دولت همچون فاز س//وم شبكه ملي اطالعات، دولت موبايل بهرهبرداري ش//د كه در راستاي توسعه حوزه آيسيتي است. حضوربيسابقهاستارتآپها يكي از مزيتهاي الكامپ 23 حضور شركت 338 استارتآپ ايراني در بخش الكام استارز بود. در اين نمايشگاه سالنهايي به استارتآپها و ش//ركتهاي نوپا اختصاص داده شد. به گفته مس//ووالن حضور اس//تارتآپها در نمايشگاه امس//ال به لحاظ تعداد و تنوع چش//مگير بود. همچنين اس//تقبال مردم و بازديد از غرفههاي اس//تارتآپها بي//ش از س//الهاي قب//ل بود. استارتآپهاي خدماتي و فروشگاهي كه در اين نمايشگاه حضور داشتند اقدام به خدمات منازل از قبيل نظافت، مراقب از كودكان و سالمندان در خانه و تعميرات تجهيزات خانگي ميكردند و خدمات آنها به وسيله وبسايتها يا نرمافزارهاي موبايلي ارائه ميشد. برخي از اين استارتآپها به پرداختهاي آنالين مجهز بودند و برخي ديگر نيز پرداخت در محل را داشتند.

سالناش/تغالپديدهالكامپبيستو سوم

نمايش//گاه الكامپ را ميتوان فرصتي براي حل مش//كالت صنعت و ايجاد فضاي توس//عه اقتصادي دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.