اسرار نظامي و اطالعات ميليونها سوئدي لو رفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ادغامدونمايشگاه در حالي كه زمزمههايي از ادغام دو نمايشگاه الكامپوتلكامبهگوشميرسد،مشكلحلنشده ترافيك را ميتوان يكي از مسايلي دانست كه در زمينه ادغام كارشناسي نشده است.

چنانچه در س//اعات اوليه افتتاح نمايشگاه و همچنيندرروزهايبازديدازآنشاهدتاثيرحضور بازديدكنندگان در خيابانهاي اطراف و بهخصوص راههاي ارتباطي به نمايشگاه بوديم كه بار سنگين ترافيكيرابههمراهداشت.اينطوربهنظرميرسد كه ادغام دو نمايشگاه پرمخاطب تنها مشكالت را دوچندان ميكند.

فارس- به تازگي مشخص شده دولت سوئد در سال 2015 اطالعات ميليونها نفر از ش//هروندان را به اشتباه فاش كرده است. در اين اشتباه اطالعات افراد نظامي، مظنونين پليس و اطالعات حساس امنيتي فاش شده است. دولت سوئد به اشتباه اطالعات امنيتي و حساس ميليونها نفر را فاش كرده است. اين يكي از بدترين رويدادهاي فناوري اطالعات دولت اين كشور به حساب ميآيد. افشاي اطالعات در سال 2015 اتفاق افتاده و طي آن اسامي، تصاوير، آدرس خانه ميليونها نفر در دسترس قرار گرفته بود. همچنين اطالعات مربوط به خلبانان جتهاي جنگنده نيروي هوايي، مظنونين پليس و افراد تحت برنامه حمايت از شهود، اعضاي بخشي از مخفيترين واحدهاي ارتش و غيره نيز فاش شده است.

اين افش//اگري زماني اتفاق افتاده كه سازمان شفافيت سوئد)ATS( تصميم گرف//ت مديريت مخازن اطالعاتي و همينطور س//رويسهاي فن//اوري اطالعات ديگر خود را به ش//ركتهاي بزرگ//ي مانند IBM و NCR برونسپاري كند. اما STA كل مخازن اطالعات را در سرورهاي ابرحسابرسي آپلود كرد كه حاوي اطالعات تمام خودروهاي كشور بود.

اين مخزن س//پس به بازاريابان شركتهاي مختلف ارسال شد. پس از كش//ف اين اش//تباهSTA فقط ايميلي به بازاريابان فرس//تاد و از آنها خواست ايميل قبلي را پاك كنند. اين درحالي است كه شاخه IBM در صربستان نيز قراردادي براي اپراتوري اينترنت ايمن دولت سوئد داشته است. اين اينترنت به ش//بكه ايمن اتحاديه اروپا (STESTA) متصل ميشود. به عبارت ديگر شبكه ايمن اتحاديه اروپا نيز اين اطالعات را در اختيار كاربران خود قرار داده است. آنچه شرايط را بدتر ميكند، دسترسي افرادي از كشورهاي حامي روسيه و مخالف اتحاديه اروپا به اين مخازن اطالعاتي است.

هرچند اين مشكل در سال 2015 اتفاق افتاده اما سازمان اطالعات سوئد آن را در 2016 ميالدي كشف و تحقيقات درباره آن را آغاز كرد. جالب آنكه در نتيجه تحقيقات فقط مديرعامل STA از شغل خود بركنار و محكوم به پرداخت جريمه 8500 دالري شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.