ارائه خدمات تامين اجتماعي روي موبايل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

امس//ال شاهد اختصاص س//الني به عنوان سالن اشتغال در اين نمايشگاه بوديم. با توجه به اينكه اشتغال مساله مهمي در دنيا و همينطور ايران است در سالن اشتغال در الكامپ عالوه بر اشتغال بر مقوله نيروي انساني نيز پرداخته شد. با توجه به اينكه در دو دوره الكامپ گذشته نيز از استارتآپها حمايتهايي شد و برخي موفق به توسعه كسبوكار خود شدند، در اين صورت بهعنوان كارآفرين به نيروي انساني كارآمد نياز خواهند داش//ت كه در اين راستا سالن اشتغال براي پيوند جويندگان كار با شركتهاي جوياي نيروي انس//اني برپا شد تا اين حلقه از زنجيره صنعت نيز مهيا شود. بر اين اساس دانشجويان در حال تحصيل در كشور نيز توانستند با حوزههاي كاري در آيس//يتي آشنا ش//وند و همچنين غرفهداران توانس//تند در استخدام نيروي ماهر توانمند باشند. برگزاريمسابقاتبازيهايرايانهاي امسال عالوه بر اينكه شركتهاي توليدكننده بازيهاي رايانهاي با عنوان الكام گيمز به الكامپ آمدند، بخش مسابقات بازيهاي رايانهاي در سطح ملي را نيز براي اولين بار در الكامپ شاهد بوديم. فينال اين مسابقات در يك سالن اختصاصي طي چهار روز در الكامپ برگزار ش//د و به اين ترتيب گيمره//ا و مخاطبان بازيه//اي رايانهاي هم به الكامپآمدند.

مهر- خدمات يكپارچه سازمان تامين اجتماعي بر بستر پلتفرم دولت همراه در بيست و سومين نمايشگاه الكامپ رونمايي شد. اين پلتفرم با هدف تسريع دسترسي كاربران به خدمات سازمان تامين اجتماعي روي موبايل راهاندازي شد.

پلتفرم موبايل خدمات يكپارچه تامين اجتماعي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در سالن دولت الكترونيك نمايشگاه بينالمللي الكامپ رونمايي شده است.

راهاندازي پلتفرم يكپارچه دولت همراه مبتني بر موبايل بر بسترهاي ‪USSD، IVR، VMS، SMS، SN‬ و MAPP با شماره *4*1420# به منظور تسريع دسترسي مخاطبان تامين اجتماعي به خدمات ارائه شده صورت گرفته است.

محمود واعظي با اشاره به راهاندازي سامانه پاسخگويي *4*1420# توسط سازمان تامين اجتماعي گفت: اين اقدام ناشي از توجه سازمان به تسهيل ارائه خدمات به مخاطبان خود بوده و بسيار قابل تحسين است.

وي ادامه داد: بهتر است اين سامانه به ساير وزارتخانهها نيز لينك شود تا مردم از يك كانال خدمات موردنياز خود را دريافت كنند و از اين طريق شبكه دولت فعالتر شود. وزير ارتباطات افزود: سازمان تاميناجتماعي يكي از س//ازمانهاي بزرگ و پرمخاطب كش//ور است و توسعه خدمات غيرحضوري آن كمك شاياني به مخاطبان اين سازمان است تا خدمات مورد نياز خود را آسانتر دريافت كنند و دولت آمادگي خود را از حمايت اينگونه طرحها اعالم ميكند. در اين سامانه خدمات متنوعي همچون استعالمات استحقاق درمان، فيش مستمري، استعالم آخرين سابقه بيمه و ميزان دستمزد مبناي كسر حق بيمه ارائه ميشود. در حال حاضر خدمت نوبتدهي از مراكز درماني تاميناجتماعي و نمايش آخرين بيمهپردازي فرد توسط اين سامانه انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.