چين برترين كشور دنيا در هوش مصنوعي ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دولت چين يك طرح مفصل س//ه مرحلهاي را در دست اجرا دارد تا اين كش//ور در حوزه هوش مصنوعي به برترين كشور جهان بدل شود.

مقام//ات چيني قصد دارند فناوري هوش مصنوعي را به نيروي محركه اصلي اقتصاد اين كش//ور در يك دهه آينده مبدل كنند.

براساس طرح دولت اين كشور، چين بايد در مرحله اول اجراي اين طرح، يعني تا س//ال 2030 رتبه اول جهان را در زمينه استفاده از فناوريهاي مبتني بر هوش مصنوعي كسب كند و به همين منظور سرمايهگذاري به ميزان 150 ميليارد يوآن يا 22 ميليارد دالر را در اين زمينه به عمل خواهد آورد. اين رقم تنها هسته اوليه سرمايهگذاري چين را در بر ميگيرد و رقم كل اين سرمايهگذاري در نهايت به رقم حيرت انگيز يك تريليون يوآن خواهد رسيد. اجراي مرحله دوم طرح مذكور تا سال 2025 به طول ميانجامد. در اين زمان صنايع مرتبط با هوش مصنوعي تا حد زيادي تثبيت شدهاند و دولت چين برنامههاي خود براي تبديل به رهبر جهاني هوش مصنوعي در تمامي حوزهها را تعقيب خواهد كرد تا اين هدف تا سال 2030 محقق شود.

چينيها ارزش هسته اصلي صنعت هوش مصنوعي خود را در اين زمان 10 تريليون يوآن و ارزش همه صنايع مرتبط با هوش مصنوعي را 10 تريليون يوآن برآورد ميكنند. از جمله صنايع چين كه توسط هوش مصنوعي متحول خواهند شد ميتوان به توليد نرمافزار و سختافزار، روباتيك، اينترنت اشيا، توليد رايانههاي كوانتومي، كشاورزي و پزشكي اشاره كرد.

اتكاي چين به فناوري هوش مصنوعي باعث خواهد شد، اين كشور، آمريكا را ظرف 10 سال آينده در اين حوزه پشت س//ر بگذارد و توليد ناخالص داخلي آن تا سال 2030 حدود 26 درصد افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.