جريمه0011 دالرياستفادهازفيلترشكن در روسيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- دوماي روسيه قانون ممنوعيت استفاده از ويپيان را در اين كشور تصويب كرد. نمايندگان دوماي روسيه اين قانون را با 373 راي موافق در برابر دو راي ممتنع و دو راي مخالف تصويب كردند كه براساس آن، فروش و استفاده از خدمات ويپيان و پروكسي براي دسترسي به سايتهايي كه دولت روسيه محتواي آن را جرم تشخيص داده و مسدود كردهممنوعاست.قانونگذارانروسيهبرايمتخلفانازاينقانونجريمهاي تا 007هزار روبل 1100) دالر( در نظر گرفتهاند. همچنين شركتهاي ارائهكننده خدمات شبكه موظف به رعايت قانون ممنوعيت استفاده از ويپيان، در برنامههاي خود هستند و بايد اطالعات كاربران متخلف را در اختيار نهادهاي قانوني روسيه قرار دهند. اين قانون در صورت تصويب در مجلس نمايندگان و همچنين امضاي رييسجمهور روسيه از اول نوامبر 2017 ميالدي به اجرا درخواهد آمد.

برخي از كارشناسان اقدام نمايندگان دوماي روسيه را مقابله با سرويس پيامرسان تلگرام در اين كشور ميدانند كه تاكنون حاضر به همكاري با دولت روسيه جهت انتقال سرورها به اين كشور نشده است و در آستانه مسدود شدن كامل قرار دارد. شركت تلگرام براي دسترسي كاربران خود در صورت فيلترينگ، ويپيان داخلي را در نرمافزارش تعبيه كرده كه با توجه به تصويب اين قانون در روسيه، استفاده از آن جرم محسوب شده و جريمه سنگيني به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.