گجتي كه راننده را بيدار نگه ميدارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- به تازگي دستگاهي ساخته شده كه سعي ميكند از خوابيدن راننده پشت فرمان جلوگيري كند. حال آنكه حتي در صورت خوابيدن كاربر، با شوك الكتريكي او را بيدار ميكند.

به تازگي گجتي به نام Steer ساخته شده كه رانندگان خوابآلود را بيدار نگه ميدارد!اين دستگاه كه ظاهري ساده دارد، مجهز به 16 حسگر است كه بهطور مداوم ضربان قلب و شاخصهاي حياتي ديگر بدن راننده را كنترل ميكند. گجت وضعيت عالئم حياتي بدن را با حالت نرمال مقايسه ميكند و اگر تش//خيص دهد ضربان قلب فرد در حال كاهش است، به وسيله لرزشي قدرتمند به كاربر هشدار ميدهد. عالوه بر آن نور زردي از آن منتشر ميشود. اگر با وجود هشدارها باز هم ضربان قلب كاربر كاهش يابد، گجت تصور ميكند كاربر خوابيده و س//عي ميكند به وسيله يك شوك الكتريكي او را از خواب بيدار كند.به گفته طراحان دستگاه پس از شوك ميزان هورمونهاي سروتونين، كورتيزول و غيره نوسان پيدا ميكند. در نتيجه كاربر كمتر احساس خوابآلودگي ميكند و ضربان قلب او به وضعيت نرمال برميگردد. اما در اين زمان بهتر اس//ت كاربر از رانندگي خودداري و در نقطهاي استراحت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.