سهم 2 درصدي ماليات امالك در بودجه شهرداري تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- فرمانده كل نيروي هوا فضاي روس//يه اعالم كرد هواپيما و بالگردهاي جديد تا سال 2018 در آسمان اين كشور به پرواز درخواهند آمد. ويكتور باندارف گفت: عالوه بر محصوالت جديد هوايي، بس//ياري از هواپيماها و بالگردهاي روس//يه طي چند سال آينده تعمير اساسي و بهروزرساني ميشوند. باندارف ادامه داد: در حوزه فناوريهاي هوايي كم كاري صورت نگرفته است و همگان به خوبي ميدانند، روسيه در دنياي امروز مسير توسعه فناوريهاي فضايي را به سرعت طي ميكند. اين مقام روس خاطرنش//ان كرد، در دنياي فناوريهاي جديد، طراحي، ساخت و بهروزرساني مدلهاي گذشته با آهنگ سريعي صورت ميگيرد كه همين مساله بر اقتصاد و صنعت نيز تاثيري مثبت ميگذارد.

دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با بيان اينكه در تهران مالي//ات و يا عوارض بر امالك كه در قالب عوارض نوسازي مسكن گرفته ميشود، در سال 94 تنها در حدود 1/8 درص//د از كل بودج//ه و نيز تنها چهار درصد از فصل درآمدهاي جاري شهرداري بوده است، گفت: در سال 95 اين درصد به حدود دو درصد از كل بودجه و نيز 4/6 درصد از فصل درآمدهاي جاري شهرداري رسيده كه اين نسبت در مقايسه با ساير كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه مطرح آسيايي نيز بسيار كم است.

به گزارش ايس//نا، سيد محس//ن طباطبايي مزدآبادي دبير انجمن علمي اقتصاد ش//هري ايران گفت: روشهاي مختلف//ي براي تامين هزينهه//ا و درآمدزايي پايدار براي مديريت شهري وجود دارد كه در چهار دسته كلي تقسيم ميش//ود: درآمد ناش//ي از ارائه كاالها و خدمات شهري، پرداختهاي انتقال//ي دولتهاي ملي)در قالب كمكها و اعانات يا مالياتهاي مشترك(، درآمد ناشي از فعاليتهاي س//رمايهگذاري و اقتص//ادي ش//هرداري و ني//ز عوارض و مالياتهايي كه هر يك از ش//هروندان ب//ه نوبه خود بايد براي تامين درآمدهاي شهري بپردازند.

مديرمسوول فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري به بررسي تجربيات جهاني درخصوص اخذ ماليات و عوارض جهت تامين درآمدهاي پايدار ش//هري اش//اره كرد و گفت: مس//كن و مس//تغالت شهري در درجه اول و ماليات بر درآم//د افراد يا بنگاههاي اقتصادي و يا مصرف در درجههاي بعدي اصليترين پايههاي مالياتي يا كسب عوارض هستند.

طباطباي//ي در اي//ن خص//وص گفت: به عن//وان مثال ش//هرداريها در آمريكا، 63 درص//د از درآمدهاي خود را از مح//ل مالياتها و عوارض تش//كيل ميدهند كه از اين مقدار در حدود 44 درصد مربوط به ماليات بر مستغالت بوده اس//ت. در فرانسه نيز حدود 21 درصد از درآمدهاي دولتهاي محلي از محل مستغالت و زمين بوده است. در آلمان نيز ماليات بر امالك در حدود 16 درصد از درآمدهاي مالياتي را تشكيل ميدهد.

در ش//هر لندن س//هم ماليات بر ام//الك در حدود 64 درصد از كل درآمدهاي اين شهر است. حتي در كشورهاي در حال توس//عه نيز اين نوع از ماليات س//هم نسبتا خوبي در درآم//د دولتهاي محلي دارد كه در اندونزي حدود 8 درصد است.

وي با بيان اينكه در تهران ماليات و يا عوارض بر امالك كه در قالب عوارض نوس//ازي مس//كن گرفته ميشود، در سال 94 تنها در حدود 1/8 درصد از كل بودجه و نيز تنها 4 درصد از فصل درآمدهاي جاري ش//هرداري بوده است، افزود: در س//ال 95 اين درص//د به حدود دو درصد از كل بودجه و نيز 4/6 درصد از فصل درآمدهاي جاري شهرداري رسيده است كه اين نسبت در مقايسه با ساير كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه مطرح آسيايي نيز بسيار كم است و در واقع اين نشان از محروم بودن شهرداريهاي كشور از منابع مهم درآمدهاي پايدار است.

نايبرييس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تاكيد ب//ر اينكه ماليات بر امالك در اي//ران به دليل ويژگيهاي پايگاهه//اي آماري و ضعف در كس//ب اطالع//ات مالي و اقتصادي مردم و بنگاهها و نيز اخذ ماليات ملي از اين منابع و لزوم پرهيز از فشار مالياتي بر درآمد افراد و سود بنگاهها و همچنين به دليل س//هولت شناسايي و اخذ ماليات و يا عوارض از مسكن، يكي از منابع خوب تامين درآمد پايدار براي ش//هرداريها به حساب ميآيد، خاطرنشان كرد: در اي//ن ميان درخصوص اخذ اين نوع از عوارض مش//كالتي وجود دارد كه الزم است از سوي شهرداري و دولت مورد مذاكره و ارائه راهحل قرار گيرد.

وي در اي//ن خصوص گفت: مش//كل اول درخصوص اجرايي كردن ماده 64 قانون ماليات مستقيم درخصوص تعيين ارزش معامالتي امالك )زمين و ساختمان( است كه الزم اس//ت تا حد ممكن پايگاههاي اطالعاتي تقويت ش//دهاي ب//راي تخمين بروز و طبق واق//ع ارزش امالك صورت گيرد.

طباطباي//ي ادام//ه داد: از اينرو توج//ه اصلي متوجه كميسيون تقويم امالك است كه الزم است در اين خصوص بين اعضاي اين كميسيون هماهنگي ايجاد كرده و ظرفيت دستگاهي سازمانهاي عضو اين كميسيون را براي تعيين ارزش امالك بهكار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.