ثبت بيش از 10 مقام ارزشمند و مختلف در كارنامه شهرداري اصفهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مرحله اول )شركتي( چهاردهمين دوره مسابقات قرآني فرزندان كاركنان وزارت نيرو در رشتههاي احكام، حفظ و مفاهيم در دو بخش خواهران و برادران در اين شركت برگزار شد و پنج نفر از شركتكنندگان به مرحله استاني راه يافتند.

نگين جهانفر نفر اول رشته مفاهيم و نگار جهانفر نفر اول در رشته احكام و همچنين فاطمه قاسمي و حنانه غالمي به ترتيب نفرات اول و دوم رشتهحفظواميررضاقاسمينفراولرشتهمفاهيمبهمرحلهاستانيراهيافتند.

گفتنياستسناقاسمي،فاطمهحسنجانيومحمدغالمينيزدرمقطعابتداييدررشتهحفظبهرقابتپرداختندكهباتوجهبهدستورالعمل مسابقاتازآنانتقديرشدوامكانحضورمقطعابتداييدرمرحلهاستانيمسابقاتنخواهدبود.

در راستاي توجه و تاكيد شركت گاز گيالن در حوزه مسووليتهاي اجتماعي و با توجه به گزارش ارسالي از فعاليت و اقدامات انجام شده در سال گذشتهاينشركتموفقبهدريافتتقديرنامهدرسومينهمايشمسووليتهاياجتماعيوزارتنفتشد.

اينهمايشروزهاي72 و82 تيرماهدرسالنهمايشهايبينالملليپژوهشگاهنفتباحضوروزيرنفت،مديرعاملشركتومسووالنشركتهاي تابعه وزارت و در پنلهاي تخصصي به رياست معاونان وزير در حوزههاي نفت، گاز، پتروشيمي و پخش پااليش برگزار شد.

دراينهمايشبرلزومتوجهبهمسووليتهاياجتماعيتوسطتماميدستگاههاووزارتخانهها،قانونمندكردنرفتارهادراينحوزهوتوانمندسازي مردموسازمانهايمرتبطبهجايتصديگريشركتتاكيدشد.

خانواده روابطعمومي شهرداري اصفهان با اعالم نتايج دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات روابطعمومي، با كسب بيش از 10 مقام در بخشهاي مختلف توانست جزو برترينهاي اين جش//نواره ش//ناخته شود و لوح تقدير و تنديس جشنواره را به خود اختصاص داد.

مراسم اختتاميه دوازدهمين دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي با حضور جمعي از اس//اتيد، مديران، كارشناسان و دانش//جويان روابطعمومي در محل خانه هنرمندان ايران برگزار شد و از برترين آثار در حوزه نشر چاپي و الكترونيكي در 27 رشته تجليل و تقدير به عمل آمد. شهرداري اصفهان نيز با ارائه آثار و توليدات خود از واحد تبليغات و سازمان فرهنگي تفريحي توانست در بخشهاي مختلف اين جشنواره حائز رتبه برتر شده و لوح تقدير و تنديس جشنواره را از آن خود كند.

در اين جشنواره كه به همت انجمن متخصصان روابطعمومي كشور برگزار شد بيش از 150 سازمان و ارگان حضور داشتند كه روابطعمومي شهرداري اصفهان در بخشهاي عكس و صفحهآرايي رتبه اول، در بخش گزارش و مصاحبه و سرمقاله و مقاله و بروشور رتبه دوم در سطح استاني را از آن خود كرد. همچنين سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان نيز موفق به كسب چهار رتبه اول در بخشهاي تبليغات مكتوب، رسانههاي اجتماعي، ويژهنامه و اينفوگرافيك شد و در بخش وبسايت نيز رتبه سوم را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.