بازديدمديركلنوسازيمدارسازپروژههاينيمهتمامشهرستانتالش

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اسفندياردائمالذكربااشارهبهنقشتعيينكنندهپااليشگاهآباداندربهسازي ورزشگاه تختي آبادان گفت: اجراي طرح بهسازي و نوسازي ورزشگاه تختي آبادان پس از تدوين و تامين اعتبارات الزم با شتاب قابل توجهي در دست اجراست بهطوري كه تا پيش از آغاز رقابتهاي ليگ برتر فوتبال كار بهسازي و بازسازي اين ورزشگاه به پايان ميرسد. وي افزود: پااليشگاه آبادان به منظور اينكهاينتيمدربهترينموقعيت،ديدارهايخانگيخودرادرفصلجديدليگ برتر كشور برگزار كند و همچنين در راستاي كمك به اجراي طرح بهسازي و بازسازي ورزشگاه تختي آبادان متناسب با استانداردهاي تعريف شده سازمان ليگ و نيز رفاه حال هرچه بيشتر ورزشدوستان و هواداران پرشور آباداني تيم صنعتنفت،انجاممواردفراوانيرادردستوركارقراردادهوبسياريازاينموارد بهپايانرسيدهاست.بهگفتهدائمالذكربازسازيجايگاهضلعغربيورزشگاهو نصب و تجهيز صندليها، رنگآميزي تمام سطوح سازهاي ورزشگاه، تعويض تابلو)اسكوربرد(وآمادهسازيآنبهمنظورپخشبهينهمواردمرتبط،تامين آب شرب خنك مورد مصرف تماشاگران، تهيه و نصب جايگاههاي بازيكنان ذخيرههردوتيمميزبانومهمانوهمچنينجايگاههاينمايندهفدراسيونو پزشكتيم،آمادهسازيچمنزمين،آمادهسازيسيستمتهويهرختكنهاي تيمهاي ميزبان و مهمان و نيز تامين نور و روشنايي ورزشگاه با نصب سيستم برق اضطراري براي مواقع ضروري و اتفاقات ناخواستهاي كه منجر به قطع برق ورزشگاه شود، از مهمترين مواردي است كه پااليشگاه آبادان در اين زمينه بهانجامرساندهاست.ورزشگاهتختيآبادانورزشگاهيچندمنظورهاستكه بيشتر براي انجام بازيهاي فوتبال مورد استفاده قرار ميگيرد و در حال حاضر بهعنوانورزشگاهخانگيتيمفوتبالصنعتنفتآبادانشناختهميشود.اين ورزشگاه يكي از قديميترين ورزشگاههاي فوتبال در ايران است.

مديركل نوسازي مدارس گيالن از پروژههاي در حال ساخت و نيمهتمام شهرستان تالش بازديد كرد. مقدم به همراه مسوول حراست اداره كل، سر ناظر و ناظران منطقه، مدير و معاون پشتيباني مديريت آموزش و پرورش شهرستان تالش طي بازديد يكروزه كه تا پاسي از شب نيز به طول انجاميد از پروژههاي آموزشي در حال ساخت اين شهرستان ديدار كردند و روند پيشرفت اين پروژهها را مورد ارزيابي قرار دادند. وي در اين بازديد ضمن بررسي موانع و مشكالت موجود، بر لزوم تسريع در تكميل پروژهها تاكيد كرد. گفتني است تعدادي از پروژههاي اسالم و رضوانشهر نير مورد بازديدمقدموهياتهمراهقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.