مديريت پادگاني هزينه تهران را باال برده است

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

الهام فخاري، عضو جديد شوراي پنج//م ش//هر تهران ضم//ن بيان اي//ن مطل//ب گف//ت: در مديريت پادگاني اس//ت ك//ه در پيادهروها نرده ميكش//ند و به مردم دستور داده ميش//ود از كدام طرف بروند و از كدام طرف نروند.

وي افزود: وقتي زمان مديريت طوالني ش//ود، خالقيت و نوآوري رفتهرفت//ه جاي خ//ود را به حفظ موقعيت و قدرت ميدهد و چنين شهري ديگر پويا نيست.

فخاري تصريح ك//رد: مديريت ش//هري باي//د از شهرفروش//ي به منظ//ور كس//ب درآمد به س//مت درآمده//اي پاي//دار حركت كند. راحتترين كار براي اداره ش//هر، تراكمفروش//ي اس//ت كه در دوره شهردار فعلي به اوج خود رسيد.

عضو شوراي پنجم شهر تهران با انتقاد از عملكرد فعلي مديريت ش//هري گفت: ما شهري را تحويل ميگيري//م كه س//اختار س//ازهاي ناموزون را براي شهر تهران ترسيم كرده است.

وي اضافه كرد: نگاه تصديگري باعث ش//ده نهاده//اي اجتماعي در ش//هر ته//ران به خوبي ش//كل نگيرد، اگرچه شهرداري تهران به تنهايي مسوول ايجاد ساختارهاي اجتماعي نيست و دولت هم نقش دارد ولي متاس//فانه شهرداري به اندازه خ//ود به مس//ووليتهايش عمل نكرده است.

فخ//اري در ادام//ه اف//زود: ناحيهمح//وري، بس//تر اجتماعي خوب//ي را ميتوانس//ت فراهم كند ولي در عمل به بوروكراسي شهري دام//ن زد كه نيازمن//د اصالحات گسترده است.

وي اظهار داش//ت: متاس//فانه در ش//هر ته//ران ب//ا توج//ه ب//ه ساختوسازهاي صورتگرفته در آن نميتواني//م به يك ادراك كلي دست پيدا كنيم و حتي در درون هر منطقه ه//م نميتوانيم چنين ادراكي داشته باشيم.

وقتي س//ر كوچه 6 متري يك خانه وجود دارد با يك خانواده به جاي آن يك س//اختمان مثال 12 واحدي س//اخته ميشود، در واقع 12 خانواده را به جاي يك خانواده وارد آن كوچه كردهايم.

وي تاكي//د ك//رد: در چني//ن ش//رايطي بافت اجتماعي بدون در نظر گرفتن ساختارهاي آن تغيير ميكن//د. اين مثال//ي كوچك بود. حال ش//ما اين را در ابعاد بزرگتر مقايسه كنيد و ببينيد چه فاجعه فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران اتفاق افتاده است.

عضو شوراي پنجم شهر تهران گفت: در چنين بستري فرآيندهاي نادرست اقتصادي اتفاق ميافتد كه پول و داللي نقش اصلي در هويت شهري تهران جا خوش ميكند.

وي اضافه كرد: مش//ي پادگاني يعني ق//درت باال به پايين ديگر در اداره شهر جايگاهي نخواهد داشت.

فخ//اري درخصوص برنامههاي اداره شهر گفت: ما براي اداره شهر تهران براساس مشي اصالحطلبانه برنامههاي خ//ود را در پنج محور دستهبندي كردهايم و براساس آن شهر تهران اداره خواهد شد.

وي گفت: اين پنج محور عبارت از اقتص//ادي، اجتماعي، فرهنگي، ديپلماس//ي و سياسي است كه از تمام متخصص//ان در اين محورها استفاده ميكنيم.

فخ//اري تاكي//د ك//رد: ما خود را ملزم ب//ه اج//راي برنامه جامع ش//هري كه تاكنون اجرايي نشده است، ميدانيم. شوراي جديد شهر ته//ران برنامههاي خ//ود را متكي به شهرفروش//ي، خيابانفروشي و طرحفروشي تنظيم نكرده است.

وي اضاف//ه ك//رد: اس//تفاده و حركت به سمت درآمدهاي پايدار اولويت اصلي ما در اداره شهر تهران خواهد بود.

عض//و جدي//د ش//وراي ش//هر تهران خاطرنش//ان ساخت: از اين پ//س نظارته//اي جديت//ري بر ساختوس//ازهاي ته//ران صورت ميگيرد تا مردم گرفتار خانههاي بيكيفي//ت نش//وند، ب//ه نظر من نظارت دقيق و بهينه عامل مهمي در از بي//ن ب//ردن بيزن//س پنهان كثيف است كه يكي از داليل مهم در ساختوس//ازهاي بيكيفي//ت است.

فخاري تصريح كرد: در فرآيند ساختوساز شهر تهران تفكر خالق وجود ندارد. هر كه پول بيش//تري داش//ته باش//د، ح//رف اول را در ساختوساز ميزند.

وي افزود: كالبد ش//هري تهران فقط كالبدي س//ازهاي اس//ت كه نيازمن//د دخالت دادن بس//ترهاي فرهنگي و اجتماعي در اين كالبد سازهاي هستيم.

عضو شوراي پنجم شهر تهران خاطرنش//ان س//اخت: از آنجا كه گرانبهاتري//ن عنص//ر س//ازمان شهرداريها، ش//هروندان هستند. پس ش//هر بايد به گونهاي ساخته و اداره ش//ود ك//ه باعث آس//ايش شهروندان باشد.

وي اف//زود: وقت//ي در ش//هر تهران در دوره گذش//ته انتخابات رياستجمهوري كمترين آراي كل كشور را به شهردار تهران ميدهند، معني اين حرف اين است كه شهر درست ساخته و اداره نشده است.

فخاري تاكي//د كرد: برنامههاي تدوي//ن ش//ده و اج//راي آن بايد بهگون//هاي باش//د ك//ه آس//ايش ش//هروندان را ب//ه دنبال داش//ته باشد. شهرفروشي آسايش و امنيت را براي شهروندان تهران به همراه نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.