انتشار دو صورت مالي »خكاوه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه بورس- روز گذش//ته در تاالر بورس تهران ليگ ستارگان بورس با هدف اتصال صنعت به بازار سرمايه آغاز به كار كرد. براساس اين گزارش در اين رقابت كه براي نخستين بار در كشور عملياتي ميشود، 10 تيم از 10 دانشگاه استان تهران حضور دارند كه براساس برنامهريزيهاي صورتگرفته از دورههاي بعدي قرار است اين مسابقه در سطح كشوري و با حضور تمام دانشگاهها برگزار شود. همچنين در نخستين دوره از ليگ ستارگان بورس، عالوه بر شناسايي و آشنايي با نخبگان مالي كشور، تيم پزشكي در حال بررسي و مطالعه رفتار معاملهگران اس//ت بهعالوه اينكه در اين طرح پيش از برگزاري مسابقه تمام شركتكنندگان تستهاي گوناگون پزشكي )مثل قند خون، فشار خون و ضربان قلب( روانشناسي، شخصيتشناسي و ريسكپذيري را انجام ميدهند و حين برگزاري مسابقه نيز معاملهگران هر تيم تستهاي پزشكي را در ساعات گوناگون معامالتي انجام خواهند داد. هدف از اين اقدام، بررسي و مطالعه ارتباط بين حاالت گوناگون معاملهگران و عملكرد آنها در بازار سرمايه است. به گفته معاون نظارت بر ناشران و اعضاي شركت بورس در اين مسابقات از هر دانشگاه يك تيم چهار نفره به همراه اس//تاد راهنما شركت ميكند و هر دانش//گاهي كه رتبه اول تا س//وم را بياورد، سال آينده ميتواند دو تيم را در مس//ابقه شركت دهد. همچنين براي تطبيق نتيجه آزمون با شرايط روحي و تفاوتهاي شخصيتي دانشجويانتستهايتحليلشخصيتتوسطيكتيممجرب روانش//ناس و روانكاو انجام شده است كه هدف از اين اقدام، تطبيق دانستههاي علمي در دنياي واقعي است، به عنوان مثال اينكه چقدر هيجانات فردي ميتواند در تعيين استراتژيهاي سرمايهگذاري اثرگذار باشد، در اين واكاويهاي شخصيتي قابل رصد است. موسوي، معاون بنياد نخبگان در اين مورد گفت: اين نوع مسابقات در حوزه اقتصادي كاري نوين است و موجب كسب تجربه ميشود. حسين عبدهتبريزي، رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين مورد توضيح داد:

سهراب دمشقي - مجمع شركت توسعه صنايع بهشهر س//اعت 16 روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 به رياستآقايدكترحنيفيوباحضوربيشاز57درصد سهامداران در هتل ارم برگزار گرديد.

آقايان سيدباقر عابدين و سعيد محمدي بهعنوان ناظرين و آقاي مسعود اژيه بهعنوان دبير مجمع انتخاب گرديدند.

مصوباتمجمعتصويبشد،سود081 رياليتقسيم گرديد و سازمان حسابرسي بهعنوان بازرس و روزنامه اطالع//ات به عنوان روزنامه كثيراالنتش//ار مورد قبول مجمع قرار گرفت.

م/رور کلی بر وضعیت و تح/والت صنعت و جایگاه شرکت در صنعت در سال 1395

شركت توس//عه صنايع بهش//هر به عنوان يكی از قديمیتري//ن و بزرگترين مجموعهه//ای توليدی و خدماتی، كمك به توس//عه كشور را در كنار سودآوری مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه كسب و كار میانديشد. اگرچه رونق و ركود در اقتصاد امری اجتنابناپذير بوده و حضور رقبای جدی در بازار طی سالهای اخير تهديداتی را متوجه مجموعه نموده است. لكن شركت توسعه صنايع بهشهر سعی نموده تا با آگاهی و تكيه بر مزيتهای نس//بی صنايع خ//ود، تالش نمايد تا كارايی و بهرهوری ش//ركتهای عضو گروه را افزايش و بدين وسيله چشمانداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابتپذيری برای شركتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران محترمش تاميننمايد.

م/رورکلیب/رجایگاهش/رکتدرصنعتو وضعیت رقابتی آن در سال 1395

در حال حاضر شركت توسعه صنايع بهشهر از لحاظ طبقهبندی بورس يك شركت هلدينگ صنايع غذايی و آشاميدنی به جز قند و شكر شناخته میشود. با اين حال از لحاظ فعاليت، اين شركت، يك شركت هلدينگ سرمايهگذاری بوده كه عمده سرمايهگذاریهای آن بر شركتهای صنايع غذايی، شوينده و خدمات متمركز میباشد. در حال حاضر شركت توسعه صنايع بهشهر از لحاظ سرمايه و ارزش بازار جزو شركتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار میباشد. تاریخچه شركت توسعه صنايع بهشهر )سهامی عام( در سال 1349 تحت شماره 14393 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيده و از سال 1353 اين نوع مسابقات در دنيا مرسوم است و اميدواريم برپايي مداوم آن به حل مشكالت در اقتصاد كشور منتهي شود. بايد اين رويدادها بيانگر عمق مطالباتي باشد كه اقتصاد ايران در آينده بهآننيازدارد.همچنينحسنقاليبافاصل،مديرعاملشركت بورس تهران در اين رابطه اظهار كرد: ارتباط بين دانشگاه و بازار سرمايه نقطه عطف اين ليگ است و تعامل بيشتر اين دو نهاد موجب عالقه به بازار سرمايه ميشود. همچنين ياسر فالح، مدير روابط عمومي و امور بينالملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه آغاز نخستين دوره »ليگ ستارگان بورس« مقدمهاي براي توسعه فرهنگ سهامداري در كشور است، گفت: برگزاري رويدادهايي همچون »ليگ ستارگان بورس« مسيري است كه از طريق آن اساتيد، دانشجويان و مجموعه دانشگاههاي كشور با بازار سرمايه و فرآيند دادوستد در بورس آشنا ميشوند. يادآور ميشود ليگ ستارگان بورس از روز گذش//ته آغاز ش//ده و تا 30 مرداد 1396 به مدت 20 روز كاري برگزار ميشود. در سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرفته شده است. اين شركت اولين شركتی میباشد كه سهام آن در راستای سياس//ت خصوصیسازی، از س//وی دولت جمهوری اسالمی ايران به عموم مردم واگذار گرديد. بدين جهت عالوه بر اهميت نسبی آن به عنوان يكی از بزرگترين قطبهای صنعتی كشور، موفقيت آن به عنوان اولين تجرب//ه در امر خصوصیس//ازی، از اهميت بس//ياری برخوردار بوده است.

موضوع ش//ركت بر طبق اساسنامه، سرمايهگذاری در سهام شركتها از طريق خريد و فروش سهام آنها، خريد و فروش اوراق بهادار و مشاركت در بانكها و ساير شركتها میباشد. در حال حاضر اين شركت به سبب حضور موفق و بلندمدت در صنعت محصوالت غذايی و همچنين توانمندی محوری خود يعنی توزيع و پخش محصوالت، سرمايهگذاریهای خود را در صنعت روغن خوراكی، صنايع شير، صنعت قند و صنعت شوينده و بهداشتیمتمركزنمودهاستكهجمعافروشساليانهای در حدود 31 هزار ميليارد ريال را دربرمیگيرد.

ع//الوه ب//ر صنايع ف//وق اين ش//ركت براس//اس ظرفيتهای مديريتی و تخصصی موجود، در پورتفوی سرمايهگذاریهایبلندمدتخودطبقاستراتژیديرينه

گروههاي فلزي، پااليشيها، خودروييها، حملونقل و آيتي در گزارشهاي دورهاي ش//رايط خوبي دارند و چشمانداز مثبتي را براي سرمايهگذاري شكل دادهاند. عظيم ثابت، مدير عمليات بازارگرداني تامينس//رمايه آرمان درخصوص داليل رش//د بازار سرمايه با اشاره به گزارشهاي مثبت س//ه ماهه ش//ركتها به عصر مالي گفت: رش//د قيمت كاموديتيه//ا در بازارهاي جهاني يكي از مهمترين داليل رش//د بازار در اين مدت است. اين كارشناس بازار سرمايه به رشد قيمت فوالد، مس، روي و سرب در بازارهاي جهاني اشاره كرد و ادامه داد: اي//ن افزايش قيمتها منجر به رش//د قيمت فروش و افزايش حاش//يه سود شركتهاي اين گروه شده است. وي همچنين با اش//اره به گزارشه//اي مطلوب گروه پااليش//يها گفت: اين صنعت نيز ش//اهد گزارشهاي 21ماهه با تعديلهاي مثبت خيرهكننده بود كه بازار را متاثر كرد. ثابت با تاكيد بر اينكه صنعت پااليشي يكي از صنايع بزرگ و تاثيرگذار بازار اس//ت، گفت: هرچند قيمتگذاري اين صنعت دولتي است اما عملكرد مثبت اين گروه در گزارشهاي 21ماهه در رشد بازار سرمايه تاثيرگذار بود. وي با اشاره به صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو با ثبت نام و پيشفروشهايي كه انجام ميده//د هزينههاي مالي را كاهش داده و گزارشهاي تولي//د و ف//روش اي//ن گروهها نيز حاك//ي از خبرهاي مثبت اس//ت. وي به بهبود عملكرد صنايع حملونقل و ايتي نيز اش//اره كرد و ادامه داد: اين گروهها رش//د خوبي داشتند و در گزارشهاي دورهاي سهماهه، بازار شاهد رشد س//ودآوري و بهبود شرايط در اين گروهها بود. ثابت با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ سود بانكي گفت: س//رمايهگذار براي ورود به هر بازاري نرخها را بررسي و در راس//تای ايجاد جريان درآمدی بادوام، نسبت به سرمايهگذاریدرصنايعیچونبانكداری،بيمهساختمان و ش//ركتهای سرمايهگذاری به عنوان مكمل زنجيره تامين فعاليتهای موجود اقدام نموده است. برنامههایآینده -1 افزاي//ش بهرهوری و ب//ازده دارايیها، واگذاری دارايیهای غيرمولد، تكميل زنجيرههای صنعت توزيع و مديريت برند و ارتقای سطح انگيزهها

2-اهتمامبهتوسعهتوانايیهایمديريتیدرمجموعه از طريق به كارگيری مديران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دورههای هدفمند در حوزه كالن و عملياتی

-3 حضور موثر در بازار س//رمايه و ارتقای شفافيت فعاليتهای ش//ركت از طريق اطالعرس//انی مناسب در بورس

-4 جابهجاي//ی س//رمايهگذاریها و تامي//ن مالی س//رمايهگذاریهای جديد از طري//ق عوايد حاصل از واگذاری برخی سرمايهگذاریهای موجود در راستای دستيابی به صنايع دارای مزيت نسبی. سندچشمانداز طبق سند چشمانداز، اين شركت میخواهد به عنوان يكی از شركتهای سرمايهگذاری برتر از لحاظ ارزش ميكن//د. در حال حاضر نرخ بازده بازار بدون ريس//ك باال و در محدودههاي 22 تا 23 درصد اس//ت، در اين شرايط سرمايهگذار بازار سهام با ريسك و حدود 6/6 مرتبه را انتخاب نميكند. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه پول، هوشمند و ترسو است، تصريح كرد: اين اواخر زمزمههايي از كاهش نرخ س//ود مطرح شده كه بهطور قطع به نفع بازار س//هام است. با كاهش نرخ سود بازار بدون ريس//ك كمكم نگاهها به بازار سرمايه جلب ميشود. وي گفت: معموال دولتها در دوره دوم مس//ووليت خود بيشتر به بازار سرمايه توجه ميكنند، بر همين اس//اس اميد است دولت دوازدهم نيز با نگاه ويژه به بازار س//رمايه رونق اين بازار را رقم بزند.ثابت با تاكيد بر اينكه نشانههاي بهبود شرايط در بازار سرمايه وجود دارد، تصريح كرد: تعيين تكليف كابينه دولت در مردادم//اه و آغاز ب//ه كار دولت دوازدهم نيز يكي ديگر از مولفههاي مهم و تاثيرگذار در بازار سرمايه است. به همين دليل مردادماه براي بازار بسيار مهم است. بازار مطرح باشد و با جذب و مديريت سرمايه در صنايع و خدمات سودآوری كه دارای مزيت رقابتی میباشند با اولويت خدمات توزيع، صنايع پايهای، خدمات مالی، صناي//ع غذايی و بهداش//تی، باالتري//ن ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. بیانیهماموریت بيانيه ماموريت عبارت است از: -1 م//ا میخواهي//م با ب//ه كارگيری ش//يوههای ارزشآفرينی، موجب افزايش بهرهوری و بازدهی دارايی شركتهای عضو خانواده خود شويم.

2-مامیخواهيمباسرمايهگذاریدرتوسعهوتكميل زنجيرههای صنعت توزيع و مديريت برند، مزيت رقابتی خود را در بخش خدمات تقويت كنيم.

-3 ما میخواهيم در بازار س//رمايه كش//ور با انجام س//رمايهگذاریهای س//ودآور بلندمدت و ميانمدت با اولويت اعمال نفوذ غيركنترلی و مديريت ريس//ك پرتفوی، رشد پايدار بازده سرمايه صاحبان سهام را به ارمغان آوريم.

-4 م//ا میخواهي//م با ج//ذب و مديريت مطلوب س//رمايهها، موجبات بهبود كارآفرينی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوريم.

سايپاديزلپيشبينيهاوصورتهايماليسهماههسالمنتهيبه92 اسفند ماه 96 را با سرمايه دو هزار و 635 ميليارد و 713 ميليون ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سايپا ديزل پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را معادل 108 ريال زيان اعالم كرد. درحالي كه در سال مالي 95 اين رقم معادل 740 ريال زيان پيشبيني شده بود. سايپا ديزل با شناسايي 170 ريال زيان به ازاي هر سهم در دوره يادشده، 157 درصد از پيشبينيهايش را محقق كرد. اين رقم در دوره مشابه سال 59، معادل 36 درصد بهبود را نشان ميدهد.

-5 ما میخواهيم با ارتقای سطح انگيزهها، ضمن توس//عه و تحول سرمايههای انس//انی خود، سازمانی يادگيرنده و منعطف داشته باشيم تا با به كارگيری تمام استعداد و توان، بهترين ارزشآفرينیها و نوآوریها را ارائه دهيم. استراتژی پنج استراتژی شركت عبارتند از: 1-متنوعسازیساختارسرمايهگذاریهایبلندمدت و ميانمدت

2-افزايشتوانمندیشركتمادردرزمينهشناسايی و مديريت فرصتهای سرمايهگذاری، واگذاری، ادغام و شراكتهای راهبردی

-3 تقويت مكانيس//مها و ش//يوههای تامين مالی شركت مادر و بهينهس//ازی مديريت منابع و مصارف بلندمدت و ميانمدت

-4 تاكيد بر اس//تقالل شركتهای زيرمجموعه با به كارگيری رويكرد كنت//رل مالی از طريق طراحی و استقرار نظام عملكرد مديريت براساس استراتژیها و بودجههای مصوب

-5 افزايش به//رهوری س//رمايهگذاریهای تحت مديريت با تبدي//ل دارايیهای غيرمولد به دارايیهای مولد، فروش و واگذاری ش//ركتهای كمبازده و زيانده و وصول مطالبات.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.