اعالم عملكرد 6 ماهه »وسپه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سرمايهگذاري س//په صورتهاي مالي ششماهه نخست سال مالي منتهي به 30 آذرماه 96 را با سرمايه پنج هزار و 382 ميليارد ريال و به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري سپه در دوره ششماهه ابتداي سال 96 مبلغ 651 ميليارد و 816 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 121 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 30 درصد كاهش را نشان ميدهد.اين شركت در دوره ششماهه مشابه سال مالي 95 مبلغ 931 ميليارد و 903 ميليون ريال سود خالص داشت و مبلغ 173 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد. با احتساب سود انباشته ابتداي سال اين شركت موفق به كسب مبلغ يك هزار و 83 ميليارد و 751 ميليون ريال س//ود انباشته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 30 درصد كاهش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.