»وگردش« شفافسازي كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بان//ك گردش//گري صورتهاي مالي منتهي ب//ه 30 آذر 1395 را با سرمايه شش هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. بانك گردش//گري در دوره 12 ماهه يادش//ده مبلغ 143 ميليارد و 671 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 24 ريال سود اختصاص داد كه نس//بت به گزارش 12 ماهه حسابرسينشده سال 94 معادل 72 درصد كاهش نشان ميدهد. اين شركت براساس عملكرد 12 ماهه آخرين پيشبيني سال مالي منتهي به 30 آذر ،1395 معادل 100 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.