دست قلدرها را کوتاه کنید

انتقاد ريیس اتاق اصناف ايران از بیتوجهی دولت و مجلس به بخش خصوصی؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنع/ت«- در حال//ي ك//ه هميشه اين دولت اس//ت كه به داليلي همچ//ون بيتوجهي به بخشخصوصي و تصديگ//ري در اقتصاد مورد هجمه و انتقادفعاالناقتصاديكشوردرمحفلهاي گوناگ//ون قرار ميگيرد ام//ا در نهمين اجالسيهدورهششمنمايندگاناتاقاصناف ايران، مجلس در تيررس انتقادات فعاالن بخشخصوص//ي قرار گرف//ت اگرچه در نهايت،وعدهووعيدهايرييسكميسيون اقتصادي مجل//س، كف و هوراي فعاالن اتاق اصناف بهعنوان بخش مهمي از بدنه بخشخصوصي كش//ور را در برداشت اما واقعيت اين اس//ت كه هميشه در چنين نشستهايي،وعدههاييازسويمسووالن داده ميشود كه در عمل چندان رنگ و بوي اجرايي به خود نميگيرد.

رييس اتاق اصناف ايران در اين مراسم كه با حض//ور كاظم صديقي امام جمعه موقت ته//ران و رييس بنياد بينالمللي غدير، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يداهلل صادقي رييس مركز امور اصناف و بازرگانان و سرپرس//ت معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس//يون اقتص//ادي مجلس، معاون وزير كار و جمعي از فعاالن اتاقهاي اصناف كشور برگزار شد با انتقاد از نقش نظارتي مجلس در مورد دستورالعملهاي ناكارآمديكهموجباختاللدرحوزههاي مختلفاقتصاديمرتبطبااصنافميشود، خواس//تار پررنگ شدن نقش مجلس در درست اجرايي ش//دن قوانين شد. علي فاضلي در اين مراسم اعالم كرد: دوستان ما هميشه از كمكاري دولت در حوزههاي مختلف صحبت ميكنند اما اين در حالي است كه دولت عالوه بر نواقصي كه داشته، كارهاي خوبي هم انجام داده و هدايتهاي خوبي هم داشته است. در صورتي كه به عقيده بنده در حال حاضر نقش نظارتي مجلسبسياركمرنگاست.

وي با بيان اينكه جامعه ما به س//مت شعارزدگيپيشرفتهاستدرحضوروزير كار از موضوع عضويت و حضور اصناف در ش//وراي عالي كار كه هنوز عملي نشده، انتقاد كرد اما در نهايت با پاسخهاي ربيعي تا حدودي قانع شد و پس از آن بسياري از درد و دلهاي اصناف را در حضور رييس كميسيوناقتصاديمجلساعالمكردكه البته پاسخهاي خوبي براي رفع مشكالت اصناف در اين حوزهها شنيده شد.

در نهايت با اينكه به نظر ميرس//يد فاضل//ي از عملكرد دولت تا حدي راضي است اما در بخش//ي از اين مراسم اعالم كرد: طي سه س//ال گذشته در مباحث دولت بيشترين زجر را كشيدهام و نسبت به بيان موضوعات لب باز نكردهام. از اين رو دراينمدتتالشبسياركردمتامشكالت را برطرف كنم و بر اين اس//اس هر روز با يكنهادووزارتخانهدرگيربودم.همچنين در اين مراسم عالوه بر امضاي تفاهمنامه سهجانبه همكاري بين اتاق اصناف ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تاميناجتماعي،كاظمصديقيطيحكمي علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران را به سمتنمايندهبنيادبينالملليغديردراتاق اصناف ايران منصوب كرد.

بازارياندرتامينمعيشتمردم خطشكنهستند

درهمينراستاامامجمعهموقتتهران در اين مراسم بيان داشت: هميشه قشر بازاري در رفع بيكاري و تامين معيش//ت خطش//كن بوده. االن هم ميتوانيد و از اين مسايل عقب نمانيد اما از رقابتهاي سياس//ي جدا پرهيز كنيد چراكه كشور در مخاط//ره تهاجم اقتصادي و فرهنگي است.

كاظم صديقي اظهار كرد: اگر اس//الم به مناطق دور از جمله چين رفته است، تجار، اس//الم را به اين مناطق بردهاند، نه مبلغان ديني بنابراين االن هم ميتوانيد اين كار را انجام دهيد.

دبيركل بنياد بينالمللي غدير اظهار داشت: من از تهاجم فرهنگي چيزهايي ميدانم كه اگر بگويم اشكتان در ميآيد. جوانان و دختران شما با تهاجم فرهنگي درخطرهستند.

وي همچني//ن در ادامه ب//ه عوارض نامناسبربادراقتصادايرانگفت:اموالتان را پاك و ربا را از قاموس اقتصاد ايران حذف كنيد كه ش//ما ميتوانيد اينكار را انجام دهيد و خود را از بازيهاي جناحي كنار بكشيد زيرا همه در خطر هستيم.

س/هم 25 درصدي اصن/اف در توليدناخالصداخلي

وزي//ر كار، تع//اون و رف//اه اجتماعي همچنين در ادامه اين مراسم گفت: سهم بخ//شاصنافازتوليدناخالصملي52 درصد اس//ت اما سهم بنگاههاي كوچك و متوسط از اش//تغال 85 درصد است و 80 درصد اين بنگاهها را اصناف تشكيل ميدهند.عليربيعيافزود:مارشداشتغال پايدار را دنبال ميكنيم و از نظريهاي كه صنايع بزرگ رشد بيشتري را براي كشور ميآورند، عبور كردهايم.وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اينكه اصناف از چند جهت در سياستگذاريها براي ما اهميت دارند، گفت: هم سياستگذاري در اشتغال و هم سياستگذاري در برنامههاي ضدفقر براي ما حائز اهميت هستند.

ويافزود:دردورانركودبخشخدمات ك//ه به طور عمده در اصن//اف قرار دارند، بيشترين جذب نيرو را داشتند و بخشي از ميزان اشتغال ما در دو سال گذشته در حوزه خدمات بوده است.

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي بيان داشت: يكي از سياستهاي حوزه اشتغال م//ا به خدمات برميگردد و فكر ميكنم بخش خدمات حتي تا 10 س//ال آينده ظرفيت جذب نيرو داشته باشد و ميتوان براي آن برنامهريزي كرد.وي بيان داشت: البته ممكن است بخشي از بخشهاي آن اشباع شود اما چون خدمات جديد در اين بخشايجادميشودبخشخدماتسالها ميتواند اشتغال كشور را پوشش دهد.

ربيعي افزود: به عنوان مثال خدمات در حوزهه//اي ICT و گردش//گري ب//ه ش//دت ظرفيت ايجاد اشتغال دارد و اين حوزهها هم در سالهاي گذشته اشتغال قابل توجهي داش//تهاند.وي بيان داشت: امروز نظريههاي مهم در فضاي كسب و كار اين است كه چگونه بنگاهها ميتوانند ماندگارتر ش//وند و چگون//ه ميتوانند به بنگاههاي بزرگتر تبديل و همچنين به بنگاههايبزرگترمتصلشوند. اصنافدرتغييرپيشقدمباشند وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي افزود: صنوف در برابر تغييرات امروز در فضاي كسبوكاربرايباقيماندنفعاليتشانبايد خود براي تغيير پيشقدم باشند و منتظر آن نباشند كه اين تغييرات فعاليتهاي آنها را از بين ببرد.

علي ربيعي ب//ا بيان اينكه تكنولوژي جديد آينده شغل در اصناف را دگرگون ميكند، گف//ت: بايد نوع//ي تقابل بين روشهاي سنتي كار و روشهاي ناشي از تكنولوژيهاي نوين به وجود بيايد و بايد بهگون//هاي عمل كرد تا اصناف با آموزش الزم به سمت استفاده از تكنولوژيهاي جديد پيش روند.

وي افزود: زيرس//اختهاي الزم براي بهرهگيري اصناف از تكنولوژيهاي جديد وجود دارد و بايد كمك كرد تا اتحاديهها وارد اين نوع كار شوند.

معافيت كارگاهه/اي زير 5 نفر ازبيمه

ربيعي همچنين در ادامه بيان داشت: سياس//ت ما در وزارت كار اين اس//ت كه ب//راي بنگاهها اتص//االت افقي و عمودي ايج//اد كنيم تا اين بنگاههاي كوچك به بنگاههايبزرگترمتصلشوند.هماكنون درحوزههايمختلفپوشاك،كفشومبل اين كار شروع شده و حتي اگر الزم باشد بايداتصاالتميانبنگاهيبراياينمنظور ايجادكنيم.وزيركار،تعاونورفاهاجتماعي بيان داش//ت: بخشي از سياست ما ايجاد سهولت براي كارفرمايان در جذب نيروي كار و ايجاد معافيتهاي قانون كار است.

وي در مورد س//هم بيمه كارفرمايان ك//ه يكي از معضالت صن//وف در جذب نيرو اس//ت، گفت: نميتوان به طور دائم و گسترده س//هم بيمه كارفرما را معاف كرد، بار مالي آن زياد اس//ت و دولت بايد آن را تضمين كند اما در طرحهاي جديد كارورزي براي ايجاد مش//وق، جذب نيرو توسط كارفرمايان در برخي مشاغل يك و حتي دو س//ال فرص//ت ايجاد كردهايم تا سهم بيمه توسط دولت پرداخت شود. اين طرحها هماكنون در حال اجراس//ت و حت//ي كارگاههاي زير پنج نفر از بيمه معافهستند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رويكرد اي//ن وزارتخانه را ايجاد اش//تغال فراگير دانست و ادامه داد: ايجاد اشتغال پايدار در بنگاههايكوچك،متوسطوخردعملياتي ميشود و صنايع بزرگ در اين مسير ديگر اثري ندارد.

ربيعيبااشارهبهاهميتمشاركتمردم درتوليدمليگفت:ساختاراقتصاديكشور به دليل همگام نبودن بازار پول و سرمايه، امكان اين مشاركت را فراهم نكرده است.

وي ايج//اد اش//تغال پاي//دار و اتصال بنگاههاي كوچك و خرد را به بازار جهاني از برنامههاي مهم وزارت كار اعالم كرد و افزود: بايد زمينه ايجاد 157 هزار ش//غل در بخش كشاورزي، 247 هزار شغل در صنعت و 491 هزار ش//غل نيز در بخش خدمات را فراهم كنيم. ترديددراشتغال007 هزارنفري وزي//ر كار در ادام//ه درباره نقش مهم صنوف خرد و خدماتي در باال بردن سهم اشتغال در كشور گفت: روزي نيلي، مشاور اقتصادي رييسجمهور در هيات دولت پيشبندهآمدودرباره007 هزارش//غل ايجادشده ابراز ترديد كرد كه چرا به اين ميزان اقتصاد بزرگ نش//ده است. بعد از بررسيها مشخص ش//د در دوران ركود ظرفيتهايي داش//تيم كه ب//ه آن توجه نكرديم اما نظ//ام كار خود ظرفيتهاي خالي را پيدا ك//رده و در نظام خدمات و فعاليتهاي كارگاه//ي خود را جانمايي كرده است.

وي اف//زود: در برخي موارد افراد را به دليل كارهايي كه نكردهاند نيز بايد ارزيابي كردوبايدبگوييمكهفالنيآمدواينكاررا نكرد. خدا را شكر كه اين اتفاق نيفتاد.

ربيعي همچنين درخصوص انفكاك بخ//ش رفاه از وزارت كار گفت: رفاه و كار با يكديگر بوده و از هم جداشدني نيستند. جديدانغمههاييشنيدهميشودكهدرباره جدايي اين دو بخش با يكديگر صحبت ميكنن//د. وي اظهار كرد: نميدانيم اين مصيب//ت را به كج//ا ببريم كه گاه حتي دو صفحه كار كارشناسي روي موضوعي انجام نشده اما به ناگاه نغمههايي درباره آن بيرون ميآيد.

ربيع//ي افزود: ش//ركتهاي خدمات بيمهاي كه براي افراد بيمه صادر ميكنند فعاليتشان در حال از بين رفتن است زيرا امروزدرخانههانيزميتواندفترچهخريدو فروشصادركردبنابراينبايدمصوبهطوري جلو برود كه آنها براي تغيير وضعيت خود يكي، دو سال فرصت داشته باشند.

مجلسكسيراسرسفرهتامين اجتماعيننشاند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه صحبتهاي خود درباره فعاليت سازمان تامين اجتماعي گفت: اين سازمان براي دولت نيست بلكه سفرهاي براي كارگران وكارفرمايانياستكهپولوحقبيمهخود وكارگرانرادرآنريختهاندوبايدبهصورت نسلي افراد از آن برخوردار باشند.

ربيعي افزود: يك روز در مجلس ديدم كه71 مصوبهبهمننشاندادند.نبايدبراي حمايتازهركسيكهخواستيم،آنراسر سفره مردم بياوريم بلكه بايد خصوصيات بيننسلي اين سازمان و حق كارگراني كه پول ريختهاند، حفظ شود.

وي ادامه داد: حق نداريم براي حمايت از افراد، آنها را سر سفره مردم ببريم. ما با تاميناجتماعيچنينكردهايم!اگرمجلس ميخواهد حمايت كند، صندوقي در اين باره درست كند. بنابراين حق ندارد كسي را سر اين سفره بنشاند.

وزي//ر تع//اون، كار و رف//اه اجتماعي گفت: اگر در تامين اجتماعي سختگيري ميكنيم،بهدليلرعايتحقوقبيننسلي شغل افراد است و ما كنار شما هستيم و مالكيت تامين اجتماعي، فني و حرفهاي و بهزيستيشماهستيد.

در مس/ايل اقتص/ادي كوت/اه نخواهيمآمد

رييسكميسيوناقتصاديمجلسنيز درادامهباانتقادازعدماجرايآييننامههاي مربوطبهمبارزهباقاچاقتاكيدكرد:مبارزه باقاچاقبايدمنجربهرونقتوليدشدهباشد اماطيسالهايگذشتهنهتنهاشاهدرونق نبودهايم بلكه در بخش توليدي ما اصناف مختلف از گردونه فعاليت خارج شدهاند.

محمدرض//ا پورابراهيمي عنوان كرد: قاچاق كاال در سالهاي گذشته به گونهاي بوده كه بسياري از صنفها از دايره فعاليت خارج ش//دهاند. در اينباره صحبتهاي متعدديرامطرحوگاليههايخودرااعالم كردهايمچراكهازسال2931 قانونمبارزه با قاچاق كاال ابالغ شده و حال با وجود آنكه سه سال از ابالغ اين قانون ميگذرد، هنوز دولت برخي از آييننامههاي اين حوزه را اجرايي نكرده است.

ويادامهداد:اكنوندولتميگويدطي سالهاي گذشته حجم واردات قاچاق از 25 ميليارد به 12 ميليارد رسيده است. اگر چنين آماري درس//ت باشد ما دست مس//ووالن را هم ميبوسيم كه بخواهند حجم قاچاق كاال را كاهش دهند و حتي آن را به دو ميليارد و حتي صفر برسانند اما واقعيتميدانيچيزديگريرابيانميكند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: اگر حجم واردات قاچاق تا اين اندازه كاهش پيدا كرده باشد، بايد تاثيرات آن در تراز تجاري كشور مشاهده شود. اكنون از سويي گفته ميشود حجم كاالي قاچاق نصف شده و از سوي ديگر شاهديم اصناف ما نهتنها رونق نگرفتهاند بلكه يكي پس از ديگري از گردونه فعاليت خارج شدهاند.

پورابراهيمي با بي//ان اينكه بايد اتاق اصناف ته//ران طالب اجراي كامل قانون مبارزهباقاچاقباشد،گفت:ديگردرمسايل اقتصادي كوتاه نخواهيم آمد و در تعيين كابينه اقتصادي جديد نيز قطعا مجلس نظرات جدي خواهد داد چراكه نميتوان به مدت چهار س//ال اقتصاد كشور را به دس//ت هر كسي سپرد. اكنون گاه حتي گزينههايي براي تص//دي وزرا در دولت دوازدهم ش//نيده ميش//ود كه از وزراي فعليهمضعيفترهستند.حالآنكهبايد به وضعيت اقتصادي كشور در چهار سال آينده توجه كافي شود.

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود خط//اب به فعاالن بخشخصوصي گفت:بخشخصوصيهموظايفيبرعهده دارد كه الزم است براي بهبود شرايط به آنهاعملكند.نگاهكليمجلسبرآناست كه بتوانيم با تقويت بخشخصوصي كار را پيش ببريم اما بايد اصناف نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند. اكنون در اتاق اصناف جاي كسبوكارهاي نوين خالي است كه ميتوان از اين ظرفيت بهره بسيار گرفت. اصالحقانوننظامصنفي رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اعالم آمادگي نس//بت به اصالح قانون نظام صنفي گفت: امروز محدوديتهايي داريم ك//ه نيازمند اصالح آن هس//تيم. بنابراي//ن آمادگي داريم كه تا هر زمان از س//وي اتاق اصناف ايران صداي متحدي در مورد رفع عيب و ايرادات اين قانون به كميسيوناقتصاديمجلسرسيد،موضوع را بررسي كنيم و تا يك ماه بعد از آن تاريخ، پاسخگوياصنافباشيم.

پورابراهيم//ي با توجه به اينكه هفته پاياني كار دولت يازدهم است، اظهار كرد: قانوننظامصنفيبايدحداكثرتاآخرسال 96 يا سال آينده اصالح شود تا ديگر در اجالس بعدي اصناف شاهد مشكالتي كه بهواسطهاينقانونمطرحميشود،نباشيم. بنابراينآمادگيپذيرشپيشنهاداتاصناف را داريم تا طي شش ماه اين موضوع را در قالب طرح در مجلس اصالح كنيم.

وي همچني//ن در ادام//ه عنوان كرد: اكنون جا دارد كه صاحب ش//ركتهاي بزرگ صادراتي باش//يم ت//ا بتوان حجم صادرات را افزايش داد. آمار صادرات صنفي مادرسالگذشته005 ميليوندالربوده است در حالي كه ميتوان به راحتي اين ظرفيت را ظرف يك س//ال چهار تا پنج برابر كرد اما براي رسيدن به اين نقطه نياز به برنامهريزي و ورود بخشهاي مختلف وجود دارد.

فض/ايمج/ازيتح/تكنترل اصنافباشد

مع//اون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراس//م تاكيد كرد: توس//عه كسبوكارهاي اينترنتي خاص دولت بوده است اما با اين وجود تاكيد بر آن است كه فعاليتفروشگاههايبزرگوبخشمربوط به فضاي مج//ازي تحت كنترل اصناف باش//د. يداهلل صادقي اظهار كرد: اصناف بهطورچراغخاموشساالنه051 تا002 هزار شغل ايجاد ميكنند و تسهيالتي هم در اختيار ندارند.وي همچنين عنوان كرد: ش//وراي عالي كار نيز توجه به واحدهاي كوچك را مورد بررس//ي ق//رار داده و در قالب جلسات آن بر اين نكته تاكيد شد كه واحدهاي صنعتي بزرگ ديگر اشتغال چنداني ايجاد نميكنند و با توجه به نقش اصناف در ايجاد اش//تغال جا دارد كه در قوانين كمكهاي بيشتري به اين بخش صورت گيرد. بر همين اس//اس در حوزه واگذاريبرخيتسهيالتبانكيتصميماتي گرفته شده است. ازاصنافانتظارمعجزهداريد؟ رييس اتاق اصن//اف ايران نيز در اين مراسمگفت:يكمجموعهوابستهبهنهادها وارگانهاواردكاردرفضايمجازيشدهاند كه س//رمايه آنها از طريق بانكها انجام ميشود و منابع مالي تعريفشدهاي دارند. اينها افرادي هستند كه سازمانيافته وارد مجموعهشدهاند.

علي فاضلي اظهار كرد: در اين مدت ع//دهاي در راس فضاي مجازي با اينكه سرورهاي آنها با اينكه در خارج از كشور قرارداشتبهفعاليتپرداختهوكسبوكار خاص خود را راه انداختند. من نميخواهم از نهاد يا ارگاني نام ببرم اما به عنوان مثال در حوزه تاكسيهاي اينترنتي كدام نهادها نقش داشتهاند؟ من قبول دارم كه ما در بحث فضاي مجازي كمكاري كردهايم اما اين دال بر اين نيست كه همه نگاهها به س//مت تضعيف ما رفت//ه و از آن بخش حمايتكنند.

وي عنوان كرد: ظرف يك سال و نيم گذشتهيكميلياردو053 ميليونتومان صرف بازرس//ي اصناف شده است. بدون آنكه كوچكترين حمايتي از اين بخش به عمل آمده باشد. آيا شما از اصناف انتظار معجزه داريد؟ بايد دس//ت اين اصناف را بوس//يد كه بدون كوچكترين حمايت توانستهاند اينگونه فعاليت كنند. اكنون كارآفريني هزينههاي سنگيني به همراه دارد كه هيچ حمايتي از اين بخش صورت نميگيرد.

وي با اش//اره به كساني كه به صورت سازمانيافتهدرفضايمجازيواردشدهاند، گفت:برويدبررسيكنيدوببينيدشركتي كه در بحث آژانسهاي اتومبيل وارد شد و سرمايهگذاري عظيمي كرد وابسته به كجاست؟

رييساتاقاصنافايرانگفت:نميتوانم بگويموابستهبهكجاست.نميخواهمبگويم حمايت دولتي دارند ولي آنها از رانتهاي موجوداستفادهميكنند.

وی همچنين در پاسخ به سؤالی مبنی ب//ر اينكه »چرا امروز از اصطالحاتی مثل گردنكلفت و دستدرازی استفاده كرديد كه تاكنون از چنين اصطالحاتی استفاده نمیكرديد؟« گفت: در سه سال گذشته س//كوت كردهام و حرفی نزده و بيش//تر بهدنبال رفع مشكالت بودهام و هنوز هم نمیتوانم در اين باره صحبت كنم.

فاضلي اظهار داشت: با وجود تاكيدات رييسجمهورومعاونوي،كارمتاسفانهدر زيرمجموعه به نفع مردم انجام نميشود.

وي ادامه داد: ش//عار ما اين است كه كار را به دس//ت مردم بسپاريم و اقتصاد را مردممح//ور كني//م. هم//ه در بح//ث كوچكس//ازي دولت صحبت ميكنند ول//ي كاري انجام نميش//ود. اينها را من نبايد پاسخ دهم.

فاضلي همچنين بيان داش//ت: بحث بستهحمايتيبنگاههايكوچكومتوسط تا امروز عملياتي نش//ده و در حد ش//عار باقي مانده است اما براي ايجاد اشتغال و توانمندسازي اتاق اصناف خبرهاي خوبي در راه است.

وي با اشاره به تفاهمنامهاي كه امروز بين وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاقاصنافايرانبهامضارسيد،خاطرنشان كرد:درنظرداريمتابراساساينتفاهمنامه حداقل001 هزارشغلراتاپاياننيمهاول سال و 200 هزار شغل را تا پايان سال در بخشاصنافايجادكنيم. اميدبهافزايششغل ريي//س اتاق اصناف اي//ران گفت: اگر موفق شويم سقف بخشودگي حق بيمه كارفرمايان تا سقف پنج كارگر را تعميم دهيمكهالبتهاالنبهصورتيكتوافقنامه درحالتنظيمآنهستيمونيازمندمصوبه هيات وزيران اس//ت، ميتوان اميد داشت كه ايجاد شغل افزايش يابد.فاضلي اظهار داشت: در توافقنامه مذكور آمده است تا تحصيلكردگاني كه به وزارت كار مراجعه كردهاند و در ليست وزارت كار قرار گرفتهاند به يك كارفرما معرفي شوند و وزارت كار شش ماه تمام حقوق، مزايا و حق بيمه آنها را پرداخت كند و كارفرما هم شش ماه به آنها آموزش دهد و در پايان شش ماه اگر كارفرماتمايلداشتآنهاراباقراردادشرطي بهاستخدامكارگاهكوچكيامتوسطخود درآورد و اگ//ر نپذيرفت الزامي براي ادامه كار نيست اما كارورز توانسته در اين مدت، حداقل حرف//هاي را به صورت تخصصي بياموزد.وي همچنين در مورد ماليات بر ارزشافزوده بيان داشت: در تمام نظامات اقتصادي دنيا ماليات ب//ر ارزشافزوده يا همانمالياتبرمصرفازيكايستگاهاخذ ميشودوليقانونيكهدرحالحاضرجاري است باعث شده ماليات بر ارزشافزوده از مبادي زيادي اخذ شود كه يقينا بر قيمت تمامشدهكاالوخدماتوتوليداثرميگذارد ضمن اينكه ايراد اساس//ي اين است كه سليقهاي هم اعمال ميشود يا حتي قانون هماعمالنميشود.رييساتاقاصنافايران افزود: البته ماليات بر ارزشافزوده نبايد در كاالهاي س//رمايهاي لحاظ شود كه اين اتفاق هم ميافتد.فاضلي در مورد افتتاح مركز تجارت پوشاك تركيهاي در يكي از نقاطتهرانگفت:يقينادراينامراظهارنظر نميكنمامابحثسرمايهگذاريخارجيرا نفي نميكنم ولي ميگويم سرمايهگذاري درجهتتوليدرابيشترميپسنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.