برجام همه كار كرد اما براي دولت، نه بخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تس/نيم- در حالي كه دولت بر اين عقيده اس//ت كه برجام كارهاي زيادي انجام داده اس//ت و براي بخشخصوصي نيز مانعي براي همكاري با ش//ركتهاي خارجي وجود ندارد، عضو اتاق بازرگاني ايران در واكنش ب//ه اظهارات ديروز نعمتزاده گفت: برجام هم//ه كار كرد اما فقط براي دولت، نه بخشخصوصي. متاسفانه سيستم بانكي براي شركتهاي دولتي ضمانتنامه صادر ميكن//د اما اصال چنين كاري را براي بخشخصوصي انجام نميدهد.

اسداهلل عسكراوالدي با تاكيد بر اينكه برجام همه كار كرد اما فقط براي بخش دولتي مؤثر بوده اس//ت، افزود: برجام در دو سال اجرا نتايج خوبي داشت و بايد از وزارت خارجه براي تالش در اجراي آن تشكر كرد اما امروز بخشخصوصي با مشكالت بانكي روبهرو است كه اين موضوع 80 درصد فعاليت آنها را در مشاركت با شركتهاي خارجي تحت تاثير اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه برخي كشورها مانند اتريش، آلمان و فرانسه گشايشهاي بانكي را در چند بانك خود براي ايرانيها به وجود آوردهاند، تصريحكرد:بداخالقيآمريكاباعثشدههمچنانمادرگيرمشكالتبانكي باشيم كه همين امر سرمايهگذاري و انتقال پول را براي بخشخصوصي مشكل كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.