محموله صادراتي ايران به موصل رسيد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- اولين محموله غذايي ايران به موصل عراق صادر شد. بر همين اساس رييس هياتمديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي ايران گفت: بعد از نابودي داعش و برقراري امنيت نسبي در موصل عراق، صادرات مواد غذايي شركتهاي ايراني به اين منطقه از عراق آغاز و اولين محموله غذايي صادراتي هم وارد بخش قديمي موصل شده است. مهدي كريميتفرشي افزود:درحالحاضرشركتهايايرانيباصادراتحدود009 ميليوندالر مواد غذايي به كشور عراق حدود 15 درصد محصوالت غذايي وارداتي اين كشور را تامين ميكنند.

وياضافهكرد:بسياريازشركتهايتوليديكشورمانهنوزباظرفيت 50 درصد فعال هستند و اگر اين ظرفيت توليد افزايش يابد ميتوان سهم بيشتري از صادرات محصوالت غذايي در كشورهاي مختلف از جمله عراق را در اختيار گرفت.رييس هياتمديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي ايران گفت: عراق به عنوان يكي از مهمترين شركاي تجاري ايران، همواره بيشترين حجم صادرات مواد غذايي از ايران را به خود اختصاص داده است البته برخي شرايط مثل ناامنيها و وجود داعش براي مدتي محدوديتهايي را بهوجود آورده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.