همه از قرارداد توتال سود می برند

زنگنه کوتاه نمی آید؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه ان/رژی- از قرار معلوم همچنان اما و اگرهای//ی در رابطه با قرارداد توتال باقی اس//ت و با وج//ود تایید مجموعههای نظارتی ذیربط کماکان شاهد اقدامات تخریبی و شبههپراکنی از سوی برخی از افراد و گروهها هستیم که به غلط و با اس//تناد به معلوماتی ناقص بازهم همچنان سعی در زیر س//وال بردن این اقدام بسیار مهم و حیاتی دارند .

وزیر نفت برای چندمین بار در پاسخ به اعتراض به چرایی انعقاد این قرارداد این بار شامگاه یکشنبه طی حضور مبنی بر چرایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به تشریح قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبی و موضوعات دیگر پاسخ داد.

بیژن زنگنه درباره این قرارداد توضیح داد: به معنای واقعی یک نوع س//رمایهگذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کامال متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دالر سرمایهگذاری است و صد درصد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام میشود این استکهحدود65 میلیونمترمکعبگازتولیدی در روز به خشکی میآید.

وی افزود: در این پروژه دو سکو در دریا ساخته میشود، تعدادی چاه حفاری میشود، لولهکشی میش//ود و گاز به خشکی میآید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرینسازی میشود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعهدهندهفاز11 پارسجنوبینیست.دراین مرحل//ه تقریبا دو میلی//ارد و 500 میلیون دالر هزینهاش میشود.

ضرورت جلوگیری از افت فشار تولید در پارسجنوبی

وزیر نفت با اشاره به اینکه افت فشار در فازهای پارسجنوبی به مرور آغاز میشود، تصریح کرد: این افت تولید با افت فشارها در سر چاهها آغاز میشود، بنابراین مهم این است که فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و سقف تولید راحفظکنیم.براساساینقرارداد،براینخستین بار دو میلیارد و 500 میلیون دالر برای این کار هزینه میشود و یک س//کوی فشارافزا ساخته میش//ود که همانند یک پاالیش//گاه بزرگ در دریاست و این سازه 20 هزار تن وزن دارد.

زنگن//ه با بیان اینکه باید فن//اوری الزم برای س//اخت این س//کو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن اس//تفاده کنیم، یادآور شد: در پارسجنوب//ی غیر از این فاز ما 27 فاز دیگر داریم. ارزش تولیدات س//االنه ه//ر دو فازی که س//اخته میشود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و 500 میلیون دالر و روزانه 15 میلیون دالر است.

اجم/اعرویالگویجدیدقراردادهای نفتی

وزیر نفت در پاس//خ به پرسشی درباره اینکه ب//رای تصویب این قرارداد چ//ه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضاشده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است. دولت در آبانماه 1394 ش//رایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحثهای زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد. البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد!

وی ادامه داد: یکی از انتقادهایی که شنیدم، این اس//ت که چرا قرارداد را منتشر نمیکنید. قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمیشود، ضمناینکهقانونمجلسدرسال09 تصویبکرد که قراردادها منتش//ر نشود االن دو راه هست؛ یا قانون را میتوانید عوض کنید یا وزیر را. سهکارمهمتوتالدرفاز11 وزی//ر نفت با بیان اینکه طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک ش//رکت خارجی میآید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در س//طح باالیی صورت گیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرمافزاری است. توتال نه چاه حفر میکند، نه سکوی نفتی میسازد و نه لولهکشی میکند بلکه کارها را مدیریت میکند.

ب//ه گفته وی، مهمتری//ن کاری که توتال در پروژه فاز 11 انجام میدهد، مهندس//ی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی اس//ت.زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامهاش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آناست.وزیرنفتسپسبهتوضیحمرحلهدیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای اینکه توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیس//تمحیطی قرارداد با کنسرس//یوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفتهایم.

مه/ر تایید هی/ات 7 نفره بر ق/رارداد توسعهفاز11

زنگنه در بخشی از این گفتوگو، با بیان اینکه الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید هیات تطبیق قراردادها ق//رار گرفت، افزود: این هیات متش//کل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق ش//امل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش جعفری، وزیر س//ابق امور اقتص//ادی و دارایینوذری، وزیر س//ابق نفت و ش//افعی، وزیر سابق صنایع و همچنین س//ه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی امنی//ت ملی- دکتر محبی، رییس مرکز حقوق بینالمللی ریاس//ت جمه//وری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر است، هستند.

بهگفتهوی،اینهفتنفرقراردادو41 پیوست آن را بررسی کردهاند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در اختیارشان گذاشتهایم.

وزیر نفت برای روشنتر شدن بررسی الگوی جدی//د قراردادهای نفت//ی و چگونگی امضای قرارداد فاز 11 در هیات تطبیق قراردادها توضیح داد: آنه//ا درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی هش//ت تا 9 جلسه داش//تند و درباره آن بحث کردن//د، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در این هیات مطرح شد؛ ضمن اینکه طی چند جلسه متن در اختیارش//ان قرار داده شد و آنها چکلیستیتهیهکردندو06 سوالازنظرانطباق با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد و سرانجام به ما اعالم کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ مغایرتی ندارد.

وی ادام//ه داد: پ//س از این مرحله، بهعنوان وزیر نفت کلیات آن را تایید کردم و اجازه امضای قرارداد، داده شد. تنهاتوتالپایکاربود وزی//ر نفت با بیان اینکه برای امضای قرارداد طرح توس//عه فاز 11 با ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در اینباره اجازه قانونی هم داشتیم، یادآور شد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدانهای مش//ترک تشخیص میدهد، خارج از تش//ریفات مناقصه عمل کند. بر این اس//اس، تنها متقاضیای که در این باره ب//ا آن مذاکره کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکتهایبینالمللیدیگریکهماباآنهاصحبت کردیم، اظهار عالقه نکردند.

زنگنه، پس از ارائه توضیحات باال دوباره درباره دلیل امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال مورد سوال قرار گرفت، که با تاکید پاسخ داد: ش//رکتهای خارجی بینالمللی جز توتال، دنبالاینموضوعنبودند،شرکتهایدیگرهمکه سابقهحضوردرایرانراداشتنددرسال49و59 صحبت شد اما آنها اظهار تمایل نکردند.

تاخیردراجرایفاز11 یعنی5/5 میلیارد دالر خسارت

زنگنه درباره دلیل ع//دم حضور ایرانیها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه دو مساله است، نخست اینکه ما در برنامه ششم در بخش نفت باید 200 میلیارد دالر سرمایهگذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید 70 درصد از منابع خارجی تامین شود.زنگنه با تاکید بر اینکه سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخی//ر در اجرای این پ//روژه 5/5 میلیارد دالر خس//ارت یا عدمالنف//ع دارد. یعن//ی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، مازوت یا گازوییل مصرف کنیم زیان آن باالتر است. افزایشمصرفبنزین این افزایش مصرف به صورت افسارگسیخته ش//ده اما طبیعی اس//ت؛ چراکه در طول سال گذش//ته یک میلیون و 350 ه//زار خودروی جدی//د اضاف//ه ش//ده اس//ت و 700 ه//زار موتورس//یکلت تولید ش//ده که از طرف دیگر خروجی هم نداشتیم، یعنی خودرویی اسقاط نش//ده و از رده خارج نشده است که این خود موجب افزایش مصرف بنزین به میزان هشت درصد شده است.

وی ادامه داد: نمیتوانیم بگوییم خودروسازان م//ا خودرو تولید نکنند اما باید خودرویی تولید کنند که مصرف بنزین کمتری داشته باشد، از طرف دیگر باید به گونهای عمل شود که ناوگان حملونقل عمومی فعالتر شده و مردم تشویق به استفاده از ناوگان عمومی شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.