توافق اولیه تمدید فریز نفتی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشست اوپک برای بررسی عملکرد کشورهای تولیدکننده نفت در قبال توافق اوپک روز گذشته در سنپترزبورگ روسیه آغاز به کار کرد اما در این میان افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی مهمترین چالش این نشست بود.دو کشور نیجریه و لیبی که در دو توافق اخیر اوپک از طرح کاهش تولید نفت معاف بودند در ماههای اخیر تولید خود را به شدت افزایش دادهاند.

دبیر کل نیجریایی اوپک گفته است نیاز به افزایش تولید نیجریه و لیبی احساس میشود چراکه در نیمه دوم امسال تقاضای جهانی نفت دو میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

در این میان نواک، وزیر انرژی روسیه هم که مسوولیت سنگینی در نشست اوپک به لحاظ میزبانی دارد، گفت: در جلسه اوپک نحوه تطبیق و هماهنگی افزایش تولید دو کشور لیبی و نیجریه بحث خواهد شد.

در همین حال وزیر نفت ونزوئال در نشست همتایان خود از کشورهای سازمان تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک در شهر سنپترزبورگ روسیه از رسیدن به توافق اولیه برای تمدید یک دوره دیگر ثبات تولید خبر داد.

برهمین اساس در رایزنیهای صورت گرفته در نشست اوپک موضوع توافق فریز تولید نفت بررسی و موافقت شد که برای یک دوره دیگر پس از مارس 2018 )اسفند (96 ادامه یابد.ونزوئال، روسیه، عربستان سعودی و چند کشور دیگر نفتی با تصمیمگیری جدید برای تمدید توافق سال گذشته موافقت کردند.

اعضای اوپک س//ال گذشته پذیرفته بودند از اول سال 2017 روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه از سطح تولید را بکاهند و به 32 میلیون و 500 هزار بش//که برسانند که منوط به همکاری کشورهای غیراوپکی و کاستن روزانه 600 هزار بشکه نفت از تولید آنها بود و اجرا شد.روسیه متعهد شده بود تولید نفت خود را روزانه 300 هزار بشکه کاهش دهد که نصف میزان تعهد شده از طرف کشورهای غیرعضو اوپک است.با توجه به شکننده بودن قیمتهای نفت در بازارهای جهانی، انتظار میرود باز هم تدابیری مشابه یا جدیتر در نظر گرفته شود.

روسیه که بزرگترین تولیدکننده نفتی جهان است تا پیش از جریان س//قوط آزاد بهای نفت که در چهار س//ال گذشته بیش از 100 دالر تا کانال 30 دالر هم پایین آمد، تمایلی به همکاری گس//ترده با اوپک در تنظیم بازارهای جهانی نداش//ت، ولی اکنون یکی از پیش//گامان اصلی اجرای طرح ثبات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.