خطر در کمین صنعت برق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در پی پیشبینی افزایش پنج درصدی دمای هوا طی روزهای آینده، صنعت برق کشور در آستانه ثبت یک رکورد جدید مصرف و احتمال قریب به یقین قطع گسترده برق در صورت عدم صرفهجویی از جانب مردم قرار گرفته است.سازمان هواشناسی کشور با صدور اطالعیهای پیشبینی کرد در روزهای آتی دمای هوا تا پنج درجه گرمتر میشود.

وزارت نیرو اعالم کرد: با توجه به باال بودن مصرف آب و برق در این روزها و افزایش آن در روزهای آینده، توصیه میشود برای پیشگیری از پیامدهای احتمالی آن، در تامین و مصرف بهینه آب و برق تمهیدات الزم به کار گرفته شود.برپایه این گزارش، هر یک درجه افزایش دمای هوا، باعث افزایش 500 تا 700 مگاواتی مصرف برق در کشور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.