دستگیری بیش از 680 فروشنده مواد مخدر در تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- سردار حسین ساجدینیا در حاشیه اجرای طرح امنیت محلهمحور و دستگیری موادفروشان و اراذل و اوباش پایتخت درباره دو پرون//ده کودکربایی در تهران اظهار ک//رد: این پرونده مربوط به پسربچهای به نام یوسف بود که به محض وقوع حادثه، پلیس آگاهی مسوولیت رسیدگی به پرونده را برعهده گرفت و خوشبختانه با انجام اقدامات پلیس//ی این کودک شب گذشته شناسایی و به خانوادهاش نیز تحویل داده شد. بررسیهای اولیه حاکی از این است که یک زن اق//دام به ربودن این کودک کرده ب//ود اما تحقیقات تکمیلی در این خصوص در حال انجام است.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به پرونده دیگر کودکربایی افزود: این پرونده مربوط به یک نوزاد بود که در پی بیاحتیاطی والدینش ربوده شده که تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد و همانطور که به خانوادهاش قول دادهایم، به ش//هروندان نیز قول میدهیم که تمام توانمان را برای شناسایی و دس//تگیری عامل یا عامالن این حادثه انجام دهیم. پرونده دیگری در این زمینه نداشتیم و آمار چنین جرایمی در تهران بسیار کم و کمتر از انگشتان یک دست است.

وی همچنین به طرح دس//تگیری مزاحمین نوامیس و موادفروشان که در میدان امام حسین )ع( تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: طرح مذکور در راستای طرح اجرای امنیت محلهمحور اجرایی شده و با حضور ماموران پلیس در نقاط مختلف تهران، 86 تن از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس دستگیر شدند. برخی از این افراد دارای سابقه بودند و برخی دیگر نیز سابقهای نداشتند اما در میانشان اراذل و اوباش سطح یک و دو وجود نداش//تند. در تهران دیگر اراذل و اوباش یک و دو نداریم و تنها برخی دستگیرشدگان از اراذل و اوباش دسته سه بودند.

س//اجدینیا با اش//اره به اجرای طرح جمعآوری موادفروشان نیز اظه//ار کرد: در اجرای این طرح بیش از 600 خردهفروش موادمخدر در تهران دس//تگیر شدند. این موادفروشان در 140 نقطه از پایتخت که شناس//ایی شده بودند، دستگیر شدند و نقاط آلوده نیز پاکسازی شد. از افراد دستگیر شده حداقل 10 گرم مواد مخدر کشف و ضبط ش//ده و تعداد نقاط آلوده و پاتوقها نسبت به سال گذشته در تهران کاهش داش//ته است به طوری که تعداد نقاط آلوده از 350 نقطه در سالهای گذشته به 140 نقطه رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.