حمله گرگ به کودک 3 ساله!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

می/زان- کودک س//ه س//اله پ//س از حمله ش//دید گ//رگ به کما رف//ت و اکن//ون چند روزی اس//ت ک//ه در کما با مرگ دس//ت و پنجه نرم میکند.

متین در روستای بشیرآباد از توابع شهرستان سنقر کرمانشاه، کمی آن طرفتر از مکانی که پدر و مادرش در حال برداش//ت محصول از زمین کشاورزیشان بودند، مشغول بازی با خواهر بزرگترش بود که ناگهان گرگی که پالک ویژه نیز بر گردن داشته و به گفته اهالی روستا چندی پیش از سوی محیطزیست استان کرمانشاه در حوالی روستا رها ش//ده بود، به کودکان حملهور میش//ود. خواهر بزرگتر متین پا به فرار میگذارد و گرگ کودک س//ه س//اله را با دندان به مکانی دور میبرد. زمانی که پدر و مادر کودک با فریادهای دخترش//ان متوجه موضوع میش//وند جس//توجوها را آغاز میکنند. اهالی روستا نیز به کمک آنها میآیند و چند ساعت بعد، پیکر کودک سه ساله را آغشته به خون پیدا میکنند.

زمان یافتن پیکر پسر بچه، کودک هنوز عالئم حیاتی داشته و به سرعت به بیمارستانی در کرمانشاه منتقل میشود. در حال حاضر یک هفته از این حادثه میگذرد و متین س//ه ساله همچنان در کماست. او از ناحیه ش//کم، ریه و دهان دچار آسیب شده و اکنون در بخش CCU یکی از بیمارستانهای کرمانشاه بستری است.

مراد، پدر این این کودک سه ساله میگوید: یک هفته قبل از حادثه، محیطزیست کرمانشاه اقدام به رهاسازی تعدادی گرگ با پالکهای ویژه در سطح منطقه کرد. با توجه به پیگیریهایی که داشتیم متوجه شدیم در راس//تای حفظ نس//ل یک گونه گرگ، چند قالده از آن را در اطراف روستای ما رها کردهاند. این گرگها پالکهای و گوشوارههای خاصی داشتند. شکایتی از محیطزیست کرمانشاه داشتیم که متن آن در اختیار س//ازمان محیطزیست قرار گرفته است. باید به ما توضیح داده شود که چرا محیطزیست استان گرگها را در اطراف روستا رها کرده است. پسر من از ناحیه شکم، ریه و دهان دچار آسیبدیدگی شدید شده و از روز سهشنبه 27 تیرماه تاکنون در بیمارستان بستری است. وضعیت او کامال وخیم است و هنوز از کما خارج نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.