هر 5 دقیقه یک حادثه مغزی در تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم رس//یدن به زمان استاندارد ب//رای حضور اورژانس بر بالین بیماران و در صحنه حوادث گفت: طبق هدفگذاری انجام شده باید بتوانیم زمان حضور را به 12 دقیقه کاهش دهیم و رس//یدن به این هدف باعث کاهش مرگومیر، معلولیتها و در نهایت هزینههای ناشی از حوادث در آینده میشود.

دکترسیدحسنهاشمیدرمراسمافتتاح002 دستگاهموتورآمبوالنس برای شهر تهران با بیان اینکه امیدوارم این طرحها منجر به رضایت خاطر مردم شود، تصریح کرد: اورژانس یکی از نیازهای مردم است و اگر بتوانیم در این حوزه عملکرد خوبی داشته باشیم، باعث آرامش مردم میشویم و در غیراینصورتمنجربهنگرانیمردمخواهدشد.ویخطاببهتکنسینهای اورژانس گفت: شما فرشتههای نجات و سفیدپوشانی هستید که در زمانی که انسان مستاصل است و هیچ چارهای ندارد، به مردم کمک میکنید.

وزیر بهداش//ت افزود: در شهری مانند تهران که در هر پنج دقیقه یک حادثه مغزی و در هر س//اعت چندین حادثه قلبی رخ میدهد، مجهز بودن این موتورآمبوالنسها بسیار ارزشمند و کمککننده است. براین اساس امیدوارم بتوانیم با استفاده از این موتورآمبوالنسها زمان حضورمان را به حداقل برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.