جان06 درصدبیمارانتاالسمیدرخطراست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- رییس انجمن تاالس//می در واکنش به قطع پوشش بیمهای داروهایحیاتیبیمارانتاالسمیگفت:بیشاز06 درصدبیمارانتاالسمی سالهاس//ت از داروهای وارداتی استفاده میکنند و چرخش یکباره آنها به سمت داروی تولید داخل مشکالت روحی، روانی، جسمی بسیاری را برای بیمار ایجاد میکند.

گفتنی است خروج برخی از داروهای بیماران تاالسمی از جمله داروی دس//فرال و اکسجید از لیس//ت بیمهها باعث نگرانی بسیاری از بیماران تاالس//می شده اس//ت، چرا که باید برای تهیه داروها ماهانه قیمتهای گزافی را بپردازند و در صورت عدم تهیه نیز جان آنها به خطر خواهد افتاد و با مشکالت عدیدهای مواجه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.