15

Jahan e-Sanat - - NEWS - منهای فوتبال

حداقل 11 باش//گاه بزرگ و بنام در دنیای فوتبال حرفهای وجود دارند که درآمدش//ان از درآمد بازیکن برزیلی و قیمت پیشنهادی برای خرید او کمتر است. پاریس//نژرمن فرانسه برای خرید نیمار تا مرز 222 میلیون یورو پیش رفت و این رقم به صورت رس//می آماده پرداخت بود.

در این میان اینکه نیمار باالخره در بارسلونا بماند ی//ا از این تیم ب//رود، بحث دیگری اس//ت و ماجرای هزینهه//ای نجومی در دنیای فوتب//ال چیزی دیگر. حداقل 11 باش//گاه از جمله لسترسیتی، سویا، پورتو، شالکه، ویارئال و بنفیکا خزانه کلشان مبلغی پایینتر از قیم//ت نیمار دارد و درآمدش//ان نیز از این بازیکن برزیلی پایینتر است. به بهانه پیشنهادها و انتقالهای نجومی به بازیکنان، حمیدرضا صدر در گزارش//ی به جنون خرید بازیکن در فوتبال اروپا و کالبدش//کافی بازار نقلوانتقاالت اروپا پرداخته است.

پاریس//نژرمن ورود نیم//ار را ب//ه رخ کش//یده. پرداخت 222 میلیون یورو و دس//تمزد هفتهای 596 هزار پوند پس از پرداخت مالیات. اعداد روشده قاعده ب//ازار را به هی//چ گرفتهاند، قیمتها را، دس//تمزدها را، مالیاته//ا را، خیلی چیزهای دیگر را. تابس//تان از نیم//ه نگذش//ته که 2/41 بیلیون پون//د در پنج لیگ فوتبال رد و بدل ش//دهاند. قیمتهای باال رفته یادآور » ‪Fantasy Football‬ «ه//ا بودهان//د. بخر، دوباره و دوباره.آی//ا تعیین ارزش ی//ک بازیکن فوتبال قاعده روش//نی دارد؟ رئ//ال میخواهد ب//رای کیلیان امباپه 120 میلیون پوند ب//ه موناکو بپردازد. میالن تاکنون که تابستان به نیمه نرسیده، 211 میلیون یورو خرج کرده و برای آندره سیلوا، مهاجم 21 ساله پرتغالی در پورتو 34 میلیون پوند پرداخته و برای لئوناردو بونوچی 30 ساله بیش از آنها دست به جیب برده و 37 میلیون خرج کرده است.

تا پیش از این بازیکن//ان صاحبنام قیمت باالیی پی//دا میکردن//د و آنهای//ی که طی یک ی//ا دو فصل میدرخش//یدند، یا در چند بازی بینالمللی چشمها را خی//ره میکردن//د، گرانقیمت خوانده میش//دند. آی//ا روملو لوکاک//و بازیکن شناختهش//دهای بوده که منچس//تریونایتد 75 میلیون پون//د برایش پرداخته؟ خورههای فوتبال مهاجم بلژیکی اورتون را میشناختند اما منچسترسیتی برای برناردو سیلوای گمنام به موناکو 43 میلیون پوند پرداخته و چلسی برای تیمو باکایوکو باز هم به موناکو 40 میلیون. چند نفر بازیهای سیلوا و باکایوکو را به یاد میآورند؟ آرسنال که از خریدهای بزرگ پرهیز میکرد، برای الکس//اندر الکازت بیش از 46 میلی//ون به لیون پرداخت//ه ولی آیا چنان که ژرار هولیه گفته الکازت برای آرسنال یک یان رایت دیگر خواهد شد؟

س//ایر لیگه//ا هم ک//م و بیش همین مس//یر را پیمودهاند. کورنتین تالیسو، مرد میانی 22 ساله لیون با بیش از 35 میلیون راهی بایرن مونیخ شده و میالن اسکینیار از سامپدوریا با 29 میلیون پوند پیراهن اینتر را به تن کرده. حتی اتلتیکو مادرید هم که نمیتواند تا ژانویه 2018 از بازیکن جدید استفاده کند، ویتولو 33 میلیون پوندی را از سویا آورده که نیمی از فصل را با تمرین سپری کند.

در چنین قابی پستهای بازیکنان هم اهمیتشان را از دس//ت دادهاند. منچسترسیتی ناکام از به دست آوردن دنیآل//وس به کایل واکر در تاتنهام روی آورده و 50 میلی//ون خرج کرده که یعنی شکس//ته ش//دن رک//ورد انتق//ال یک مدافع. همان مدافع راس//تی که گری لینهکر دربارهاش گفت: اگه میتونست توپ رو سانتر کنه چقدر میارزید؟ همان مدافعی که کیفیت پاسهایش بر مبنای اع//داد و آمار پایینتر از کایران تریپیر در همان تاتنهام بوده. 27 س//اله است و فقط پنج بار دروازهها را باز کرده و به قول روزنامهچیهای انگلیسی نه استیوارت پیرس است و نه استیو نیکول.

پرسشها پرشمارند: آیا پل پوگبا 90 میلیون پوند میارزید؟ آیا آنخل دیماریا چی؟ در قواره 64 میلیون برای منچس//تر یونایتد بازی کرد؟ مگر لیورپول برای اندی کارول و کریستین بنتکه 70 میلیون نپرداخت تا دروازهها را باز کنند؟ کارول همیش//ه مصدوم طی چهار فصل 11گل زد و بنتکه در 42 بازی یک فصل فقط 10 گل. چلس//ی هفت سال پیش برای فرناندو ت//ورس 50 میلی//ون پرداخت و به زحمت از ش//رش خالص ش//د. آنها کمی پیشتر برای آندری شوچنکو 35 میلی//ون پرداختند و نمیدانس//تند با ش//وا چه کنند. منچسترسیتی در همین تابستان برای ادرسون س//نگربان برزیلی بنفیکا 35 میلیون پوند پرداخته و ادرسون برای منچستریونایتد در آمریکا دو گل خورده و آه طرفداران سیتی را درآورده.

هم//ه اینها یعنی بازیکنانی با مبال//غ باال لزوما به سرمایههای باارزش بدل نمیشوند یعنی نمیتوان با پول فراوان گرههای کور داخل میدان را گشود یعنی خرید یک بازیکن علم نیست و بیشتر شبیه طالع بینی است تا اخترشناسی.

تش//کیالتی در س//وییس برپا ش//ده تحت عنوان »مطالعات بینالملل//ی ورزش (CIES) که بر مبانی روش//نی ارزش بازیکنان را تعیین کرده؛ سن و سال، پست، آمار در میدان، کیفیت لیگ، کیفیت حریفان... مطالعات این نهاد نش//ان داده باش//گاههای لیگ برتر انگلیس بیش از هر لیگ دیگری ریخت و پاش کردند و مبالغی بیش از ارزش بازیکنان پرداختهاند. این مرکز ارزش نیمار را 210 میلیون یورو تخمین زده که بخشی از آن برگرفته از س//ن او - 25 س//اله - است و بخش دیگری بازی در بارسلونا و تیم ملی برزیل. این مرکز قیم//ت دله آل//ی را 155 میلیون یورو و هری کین را 154 میلیون تخمین زده اس//ت. در حالی که آلی با 5 میلی//ون از ام کی دان//ز آمده و کین از دل آکادمی تاتنهام شکوفا شده.

میتوان از زاویه دیگری به ریخت و پاشهای اروپایی نگاه کرد؛ اینکه لیگهای اروپا پاس//خ دندانشکنی به ریخت و پاشهای لیگ چین دادهاند. درآمد متوسط باش//گاههای اروپایی افزایش پیدا ک//رده اما ذرهای از تناقضهای مالی کاسته نشده. اینکه منچستریونایتد در صف پولس//ازها ب//وده و در عین حال بدهکارترین باشگاه با 530 میلیون یورو و با این وصف راه و روش خود را تغییر نداده، نشان میدهد حفظ برند اهمیت بیشتری از حساب کتابهای روزآمد دارند.

حقیقت این اس//ت که اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته و نمیتوان ویژگیهای پول را آسان تبیین کرد. نمیتوان پول را معادل اس//کناس و سکه خواند. پول، وس//یله مبادله کاالست یا ذخیره ارزش واحد حساب و کتاب؟ همان چیزی است که دولتها ب//ه این نام آن را انتش//ارش میدهن//د اما نمیتوانند ارزش//ش را حفظ کنند. ب//ا این وصف یک نکته ثابت باقی مانده. اینکه پول بسان هر کاالی اقتصادی دیگر به دو عامل بستگی دارد؛ زمان و مکان ...و برای فوتبال، زمان کنونی سال 2017 است و مکان هم اروپا. وقتی میدلزبورو سال 1905 برای به دست آوردن آلف کامان به س//اندرلند هزار پوند پرداخت، چشمها گرد شدند. مگر میشود؟ مگر میتوان... و اکنون هیچ عددی، هیچ چشمی را گرد نمیکند. درآمدجوکوویچ،فدررونادالازهرمسابقه این روزها جوایز مسابقات تنیس به ویژه گرنداسلم و مسابقات مسترز افزایش یافته است. به نظر میرسد هیچ کدام از تنیسورها به اندازه نواک جوکوویچ و راجر فدرر در این مس//ابقات جایزه نگرفتهاند. جوکوویچ با بیشترین جایزه به مبلغ 109 میلیون و 800 هزار دالر در جایگاه نخست قرار دارد و راجر فدرر با 107 میلیون و 300 هزار دالر در رده دوم است. فدرر در س//ال 2017 بیش از هشت میلیون دالر جایزه گرفته است اما س//والی که در اینجا مطرح شده این اس//ت که این دو ورزشکار به طور متوسط در هر مسابقه چقدر به دست میآورند.

جوکوویچتاکنون649 مسابقهانجامدادهکهدر387 مسابقهبرندهودر 163 مسابقه بازنده بوده و به طور متوسط در هر مسابقه 115 هزار و 752 دالر به دست آورده است. رافائل نادال یکی دیگر از تنیسورهایی است که در این لیست ویژه قرار دارد. او برای هر مسابقه به طور متوسط 82 هزار و 429 دالر گرفته است. نادال در طول 14 سال بازی 86 میلیون و 111 هزار دالر به دست آورده است. فدرر نیز 1358 مسابقه انجام داده که به طور متوسط در هر مسابقه 78 هزار و 454 دالر گرفته است. ستارهفیورنتینابا04 میلیونیوروبهیوونتوسپیوست تیمقهرمانفوتبالایتالیاموفقشدفدریکوبرناردسکیرابا04 میلیون یورو از فیورنتینا به خدمت بگیرد.

یوونتوس قهرمان چند سال اخیر فوتبال ایتالیا در ادامه فصل نقل و انتقاالت تابستانی خود با فدریکو برناردسکی به توافق نهایی رسید و این بازیکن دیروز پس از انجام معاینات پزشکی خود رسما به تیم یوونتوس پیوست.

یوونتوس قرار است برای جذب این بازیکن 40 میلیون یورو به تیم فیورنتینا بپردازد. این بازیکن 23 س//اله هفته گذشته از اردوی تمرینی تیمشجداشد.برناردسکیفصلگذشتهموفقشد11گلبرایتیمش در رقابتهای سری A به ثمر برساند و تیمهایی چون منچستریونایتد و اینتر نیز خواهان جذب این بازیکن بودند. او در یوونتوس جانشین داگالس کاستا میشود که به بایرن مونیخ پیوسته است. بازیهای 2017 نظامیان در روسیه با حضور 22 کشور وزارت دفاع روس//یه دیروز اعالم کرد، بیش از 1200 تن از پرس//نل نظامی از 22 کش//ور به روس//یه آمدهاند تا در بازیهای ارتشها در سال جاری میالدی شرکت کنند.

تیمهایی از جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بالروس، مصر، هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و سایر کشورها برای حضور در رقابتهای ارتشی در روس//یه حضور یافتهاند. بازیهای بینالمللی ارتش که ساالنه برگزار میش//ود قرار اس//ت در س//الجاری میالدی در 28 ژوئیه آغاز شود و تا 12 آگوست 2017 در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، بالروس و چین ادامه مییابد.

این رقابتها میان پرسنل نظامی مسوول راندن تانک، تیکتیراندازها و عملیاتهواییودریاییوهمچنینمکانیکی،دیدهبانیوسایررقابتهاست. نخستینبازیهایبینالمللیمیاننیروهاینظامیکشورهادرسال5102 و با ابتکار عمل وزارت دفاع روسیه برگزار شد. خوشبینیمورینیوبهآیندهمارسیالدرمنچستر ژوزه مورینیو از عملکرد مارسیال در دیدار با رئال رضایت دارد. مارسیال در سال 2015 با قرادادی چهار ساله از موناکو به منچستر یونایتد پیوست و در فصل اول حضورش در این تیم عملکرد قابل قبولی داشت اما در فصل گذشته مصدومیت اجازه حضور پررنگ وی در ترکیب منچستر را نداد. با پشت سر گذاشتن مصدومیت به نظر میرسد مارسیال کم کم به شرایط ایدهال نزدیک میشود.

در صورتی که مورینیو از دو مهاجم در ترکیب تیمش استفاده کند زوج مارسیال و لوکاکو میتواند یادآور زوج دوایت یورک و اندی کول باشد. در صورت بازگشت زالتان خط هجومی منچستر هر تیمی را به دردسر خواهد انداخت. میخیتاریان هم به این جمع کمک خواهد کرد.

مورینیو درباره مارسیال گفت: مارسیال عملکرد بسیار خوبی در برابر رئال داشت بنابراین تا پایان او را در زمین نگه داشتم. او به ثبات بیشتری نیاز دارد. او از فوتبال بازی کردن لذت میبرد و در طول بازی ایدههای مختلفی را که به ذهنش میرسد اجرا میکند. مارسیال هنوز جوان است و میتواند پیشرفت کند. تالش او را در تمرینات که بیشتر از پیش شده است میبینیم و تالش میکنیم این استعداد او را با اضافه کردن ثبات به مسیر درستی هدایت کنیم.

ج د عمودي: -1 كتاب//ي به قلم ج//الل آلاحمد- كتاب//ي از توماس مان نویسندهآلماني -2 رود بزرگي كه در شرق كشور هندوستان جریان دارد -3 زمین//ه اث//ر گفتوگو- ت//رس- بازي فین//ال- جهت و روشنایي اندك -4 درد كش//یده- پ//س از روز- ف//ن مخص//وص- نهي از آمدن -5 گازي بيرنگ و قابل اش//تعال- پرسش- داراي حرفه مشتركند -6 هر یك از دانههاي انگور- ناآرام و ناشكیبا- مرز میان دو كشور -7 انتها- كیفر كار ناشایست- ریاضیدان و مخترع یوناني در قرن اول میالدي- نام پدر یونس پیامبر -8 ودیعه- برگشت تیر -9 س//رخي غروب- از ملزومات چ//اي- گریبان- گاهي از سرچشمه ِگل است -10 قومي سفیدپوس//ت- زمان بس//یار قدیم- كمبود و نقصان -11 لودگي و خوشطبعي- از علوم انس//اني- ش//خصیتي در شاهنامه -12 پرس//ش از قیمت- كلمه افس//وس- شعله آتشموسس//ه اقتصادي آسیا، اقیانوسیه وابس//ته به سازمان مللمتحد -13 اثر و نشان- صداي خنده به اعتدال و ممتد- قطعه زمین زراعتي- شهر برج طغرل -14 عنوان كتابي از عبدالحسین زرینكوب ادیب و مورخ فقید ایراني -15 بیگانه و ناآشنا- پایتخت كشور كنگو افقي: -1 آسایش پس از كار- زیارتگاهي در شیراز -2 آگاه و هوشیار- میوه زندگي مشترك -3 از چاشنيها- مقام و منزلت- بندهاي دست و پا- آغوش و كنار -4 بیعانه- جام معروف جهانبین- سرخ كمرنگ- دهان -5 مسافر مذهبي- حاصل ترشحات غده داخل بدن- در مثل به نازكي و باریكي معروف است -6 واحد مقاومت الكتریكي- سم بسیار خطرناك- كجاوه -7 خسیس پس نميدهد- تمایل قلبي- جنگي كه هلن فاتح آن شد- پوسته خشك ساقه گندم و جو -8 خازن برق- نام سه نفر از شاهان ساساني -9 كوه كوچك- از جزایر ایراني خلیجفارس- بارانزا- صدمه و آسیب -10 شیوه و طریقه- گونهاي ساعت- یك شخص -11 دختر بيسرپرست- نقلكننده- ظرف آزمایشگاهي -12 محرمانه و رازآمیز- فلز بادیه- ضد آري- شیپوري در گوش میاني -13 مثل و مانند- وصفي براي شهر مكه- شیریني عروسي و تولد- ضمیر اجتماعي -14 گردشگري- رموز و حرفهاي ناگفتني -15 عدم اطالع و مهارت- از ابنیه تاریخي كشور ایتالیا جوابجدولشماره539 س و ت ف ا ه/ م ک ف ش د و ز ک ع ف ا ن و س د ر ي ا ي ي ش د ک م ا ل ل ک ل ت ه/ م ا ا ب ن و س ک ن ا و ن ح و ب ر ب ر س ر ش ک ن و ا د ر و ا ي ا ا ر ت ي م س ب ر و ز د ت ت ي پ ن ا ل ه/ ب د ي ل ا ن و ن س ج ي ر ا ن م ب ل ا ج ر ا م ي ل م ک ه/ ا ت ف ه/ م ز م ا ن ن و ا د و ا ر ه/ د م ا ن پ ي ک ر ک ف ي ي ي ا ش خ ا م و ش و ا ک ت ا ب ي ب و ر ل ک د ف ا ر س ي ش ک ر ا س ت ن ک و ه/ ن و ر د ک ا ر ا م د ي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.